Regulamin ścianki wspinaczkowej

znajdującej się na terenie Sali zabaw Inca Play

1. Niniejszy Regulamin ścianki wspinaczkowej (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki osób korzystających ze ścianki Wspinaczkowej znajdującej się w sali zabaw Inca Play. Wejście na teren ścianki wspinaczkowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sali zabaw Inca Play. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie i utrzymanie ścianki wspinaczkowej oraz Sali zabaw „Inca Play” oraz wprowadzającym niniejszy Regulamin jest spółka Magic City Sp. z o.o. z/s w Warszawie, tel. kontaktowy: 22 311 75 11, e-mail:

2. Użytkownik uzyskuje możliwość wstępu na teren ścianki wspinaczkowej na podstawie wykupionego dedykowanego biletu, uprawniającego do korzystania ze ścianki wspinaczkowej. Zakup biletu równoznaczny jest z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Sali zabaw Inca Play w tym z Regulaminem Ścianki Wspinaczkowej.

3. Bilet na ściankę jest czasowy 0,5H, w czasie 30 minut wchodzi przebranie się w uprzęż autoasekuracyjną, instruktaż i wspinanie się, rozebranie się z uprzęży. Można też zakupić bilety łączone z salą zabaw 1H, 2H, 3H obowiązującego cennika sali zabaw Inca Play.

4. Ze ściany wspinaczkowej mogą korzystać dzieci po opieką/ nadzorem opiekuna prawnego i pracownika Sali zabaw Inca Play oraz osoby dorosłe tzn. mające ukończony 18 rok życia.

5. Przed skorzystaniem ze ścianki wspinaczkowej wymagane jest wypełnienie stosownego oświadczenia, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Sali zabaw Inca Play, oraz zakupienie biletu wg. Obowiązującego cennika.

6. Ścianka wspinaczkowa przeznaczona jest dla osób o maksymalnej wadze 140kg.

7. Minimalny wiek korzystających ze ścianki to 6 lat.

8. Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej jest możliwe tylko pod opieką Pracownika Sali zabaw Inca Play.

9. Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej wymaga podporządkowaniu się wszystkim uwagom i zaleceniom pracownika ścianki wspinaczkowej oraz pracownikowi Sali zabaw Inca Play.

10. W przypadku grup zorganizowanych wymagana jest obecność Opiekuna grupy, przez cały okres korzystania przez grupę ze ścianki wspinaczkowej.

11. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za przekazanie wszystkich informacji zawartych w regulaminie Sali zabaw Inca Play oraz Regulaminie ścianki wspinaczkowej.

12. Każdy użytkownik korzysta ze ścianki po wypełnieniu stosownego oświadczenia.

13. Użytkownik korzysta ze ścianki na własną odpowiedzialność i ryzyko.

14. Użytkownik korzystający ze ścianki zobowiązany jest uzyskać od pracownika Sali zabaw Inca Play sprzęt niezbędny do bezpiecznego korzystania ze ścianki wspinaczkowej ( uprząż asekuracyjna) i używać go przez cały okres korzystania ze ścianki wspinaczkowej.

15. Dozwoloną maksymalną ilość osób wspinających się oraz przebywających w obrębie ściany określa tabliczka znamionowa ściany wspinaczkowej usytuowana w widocznym miejscu na powierzchni ściany. Informacje zawarte na tabliczce znamionowej określone są w normie PN-EN 12572.

16. Osoby początkujące mają obowiązek zgłosić się do operatora ściany, czyli pracownika Sali zabaw. Operator dokonuje instruktarzu wstępnego w zakresie asekuracji górnej. W przypadku osób początkujących, wspinaczka oraz asekuracja z użyciem lin możliwa jest dopiero po dopuszczeniu przez Pracownika Sali.

17. Użytkownicy mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń/nakazów/zakazów Pracowników Sali.

18. Zabronione jest wszelkie postępowania zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych użytkowników ściany, w szczególności:
a. Przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu
b. wspinanie się nad lub pod inną osobą
c. asekuracja na siedząco

19. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący. Na zeskokach ścian (3 metry od jej podstawy) nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów i sprzętu (zwłaszcza przyrządu asekuracyjnego, karabinka), toreb, butelek, zwiniętych lin itp.

20. Użytkownik, który nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, nie stosuje się do zaleceń pracownika Sali zabaw i nie stosuje się do regulaminu ścianki wspinaczkowej może być natychmiastowo wyproszony z terenu ścianek wspinaczkowych oraz z terenu Sali zabaw Inca Play. Powyższe nie uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotów kosztów zakupionego biletu.

21. Magic City sp. Z o. o. dokłada wszelkich starań, by maksymalizować bezpieczeństwo użytkowników ścianek wspinaczkowych, m.in. poprzez stosowanie atestowanego sprzętu, prowadzenie cyklicznych przeglądów, standaryzację szkoleń, komunikowanie zasad bezpieczeństwa i egzekwowanie ich respektowania. Działania te zwiększają bezpieczeństwo, lecz nie gwarantują go bezwzględnie.

22. Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz Regulaminu ścianek wspinaczkowych, Regulaminu Sali zabaw Inca Play, zwalnia całkowicie Magic City sp. Z o. o. oraz pracowników Sali zabaw Inca Play z odpowiedzialności za konsekwencje tych czynów. Użytkownik łamiący zasady, odpowiada za powstałe konsekwencje względem siebie i osób trzecich.

23. W przypadku gdy jest się świadkiem nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, należy zgłosić ten fakt pracownikowi Sali zabaw Inca Play.

24. W przypadku doznania urazu należy niezwłocznie powiadomić o tym pracownika Sali zabaw Inca Play.

25. Wymiany chwytów (ustawianie dróg wspinaczkowych) dokonuje instruktor/operator ściany lub osoby wyznaczone.

26. Osoby wspinające się na ścianie zobowiązane są zgłaszać zauważone uszkodzenia (pęknięcia) i obluzowanie się chwytów wspinaczkowych.

27. O zauważonych uszkodzeniach należy natychmiast informować instruktora/operatora prowadzącego zajęcia lub pracownika Sali zabaw Inca Play.

28. Przed rozpoczęciem wspinania niezbędne jest zapoznanie się z treścią regulaminu i instrukcji obsługi użytkowania sztucznej ścianki wspinaczkowej.

29. Przebywanie na terenie służącym do wspinania, w celu innym niż wspinaczka jest zabronione.

30. Ze ścianki korzystać mogą osoby, które nie mają jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych.

31. Wspinanie możliwe jest tylko i wyłącznie przy użyciu asekuracji.

32. Na terenie służących do wspinania mogą przebywać tylko osoby wspinające się oraz pracownicy Sali zabaw Inca Play jako osoby asekurujące.

33. Wspinanie się dozwolone jest po wyznaczonych do tego elementach. Zabronione jest wspinanie się po elementach które służą przekazaniu informacji lub są elementami konstrukcyjnymi.

34. Samowolna instalacja urządzeń do asekuracji jest zabroniona.

35. Sprzęt używany do wspinaczki jest atestowany, sprawny, używany tylko i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Zasady korzystania z asekuracji TruBlue
36. Przed rozpoczęciem wspinaczki przy użyciu autoasekuracji TruBlue, każdy Użytkownik musi przejść obowiązkowe przeszkolenie przeprowadzone przez pracownika Sali zabaw Inca Play.

37. Z autoasekuracji korzystać mogą osoby z wagą do 140kg.

38. Przed rozpoczęciem wspinaczki należy sprawdzić czy urządzenie zwija prawidłowo taśmę asekurującą. Taśma powinna zwijać się samoczynnie.

39. Każdorazowo należy sprawdzić karabinek asekurujący autoasekurację. Powinien być on poprawnie wpięty, zamknięty i zabezpieczony.

40. Nie należy wspinać się powyżej lub w bok od linii asekuracji TruBlue.

41. W przypadku gdy taśma nie działa prawidłowo, należy natychmiast przerwać wspinanie i zgłosić to pracownikowi Sali zabaw Inca Play.

42. Przed zjazdem ze ścianki należy upewnić się czy przestrzeń poniżej jest wolna od przeszkód. Jeśli tak, zjazd odbywa się stopami w dół, przodem do ścianki.

43. Kategorycznie zakazuje się poruszania w bok czy do przodu przy podpiętej asekuracji, asekuracja służy tylko do pomocy przy wejściu i opuszczeniu się w dół.

Zasady ogólne korzystania ze ścianki wspinaczkowej.
44. Użytkownicy, Opiekunowie wraz z dziećmi oraz wszelkie inne osoby przebywające przy ściankach wspinaczkowych zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.

45. Na terenie gdzie znajdują się ścianki wspinaczkowej palenie tytoniu, używanie elektronicznych papierosów oraz papierosów typu iqos, spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających jest całkowicie zabronione.

46. Na terenie ścianek wspinaczkowych nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

47. Wynoszenie ze strefy ścianek wspinaczkowych urządzeń i wszelkich elementów konstrukcji jest zabronione. Za zniszczenie lub uszkodzenie przez dziecko elementów ścianki wspinaczkowej odpowiedzialność ponosi osoba dokonująca wandalizmu lub opiekun dziecka.

48. Wprowadzanie zwierząt na teren ścianek wspinaczkowych jest zabronione.

49. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w recepcji sali zabaw Inca Play w dniu wizyty. Reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia jest dowód wniesienia opłaty za usługi oraz wypełnienie protokołu reklamacyjnego. Odpowiedź na złożoną reklamację nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

50. Zarządca Inca Play informuje, iż ze względów bezpieczeństwa obszar ścianek wspinaczkowych jest objęty monitoringiem wizyjnym.

51. Sposób przetwarzania danych osobowych, których Magic City Sp. z o.o. jest Administratorem oraz prawa i żądania osób, których dane osobowe są przetwarzane opisany jest w Polityce Prywatności Inca Play zamieszczonej na stronie internetowej www.incaplay.pl oraz w punkcie informacyjnym sali zabaw Inca Play. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: .

52. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu są: Regulamin Sali zabaw Inca Play, Regulamin Organizacji Urodzin, Regulamin Grup Zorganizowanych, Regulamin Bistro Inca Play, Regulamin Centrum Handlowego Blue City oraz Polityka Prywatności Inca Play, dostępne na stronie www.incaplay.pl oraz w punkcie informacyjnym sali zabaw „Inca Play”.

53. W sprawach porządkowych nieujętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Sali zabaw „Inca Play”, określony w pkt 1. powyżej.