Polityka prywatności

W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119), Magic City Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000178832, informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych:

 • imienia i nazwiska,

 • adresu e-mail,

 • nr telefonu,

 • daty urodzenia dziecka, którego jest Pan/Pani opiekunem prawnym

 • innych danych osobowych przekazanych Administratorowi przy okazji realizacji Umowy

 • wizerunku dziecka uwiecznionemu na nagraniach z kamer umieszczonych na terenie Sali Zabaw Inca Play w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Sali.

 • wizerunku dziecka w przypadku wyrażenia przez jego opiekunów prawnych pisemnej zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

(wszystkie powyższe dane osobowe zwane są dalej łącznie „Danymi Osobowymi”),

jest Magic City Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000178832, (dalej zwana „Administratorem”).

Może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem za pośrednictwem

następującego adresu e-mail: info@incaplay.pl .

 1. Może Pan/Pani skontaktować się z inspektorem danych osobowych wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: iod@incaplay.pl .

 1. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (zwanym dalej „RODO”), w celu organizacji i koordynacji przez Administratora zabawy dzieci w Sali Zabaw Inca Play, w celu organizacji urodzin oraz imprez firmowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom Sali oraz restauracji znajdującej się na terenie Inca Play oraz w innych celach związanych z działalnością Administratora.
  1

 1. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne, w zależności od danej sytuacji:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” – dotyczy to sytuacji wyrażonej przez Panią/Pana zgody;

 • na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” – dotyczy danych przetwarzanych dla celów realizacji Umowy przekazanych Administratorowi w formularzu oraz drogą mailową;

 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – tj. realizowanie przez Administratora działań związanych z jego działalnością, a także marketing bezpośredni usług i produktów własnych Administratora.

 1. Odbiorcami Pana/Pani Danych Osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

 • dostawcy usług technicznych (w tym m.in. telekomunikacyjnych, hostingowych, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane m.in. Google LLC), przy pomocy których Administrator prowadzi swoją działalność,

 • inne podmioty współpracujące z Administratorem w związku z jego działalnością,

 • bezpośredni doradcy prawni i rachunkowo-księgowi Administratora w związku z jego działalnością,

 • firmy informatyczne dostarczające lub serwisujące rozwiązania informatyczne stosowane przez Administratora, o ile z ich użyciem przetwarzane są dane osobowe,

 • wybrane instytucje i organy władzy państwowej – zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem.

 1. Administrator korzystając z usług oferowanych przez Google (zgodnie z poniższą definicją) zamierza przekazywać Pana/Pani dane osobowe spółce Google LLC w Delaware z siedzibą Amphitheatre Parkway nr 1600, Mountain View, California 94043, USA (dalej “Google”), która może przetwarzać (w tym przesyłać, przechowywać) je również poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w innych krajach, w których Google lub jej partnerzy mają stosowną infrastrukturę.

Komisja Europejska decyzją 2016/1250 stwierdziła, że Stany Zjednoczone Ameryki zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii do podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w umowach z Google LLC stosowane są również standardowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Google zapewnia przy tym, że przetwarzając Pana/Pani dane osobowe zawsze stosuje odpowiednie zabezpieczenia.

 1. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane od momentu ich podania do dnia ustania podstawy prawnej ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia, złożenia sprzeciwu lub innych działań z Pani / Pana strony ograniczających tę zgodę; w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz czas niezbędny dla realizacji przez strony tej umowy wynikających z niej uprawnień, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć). W przypadku danych, do których przetwarzania Administrator jest zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dane te będą przetwarzane w okresie wymaganym przez odpowiednie przepisy..

 1. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, co oznacza że: może Pana/Pani uzyskać od Administratora potwierdzenie czy są przetwarzane dotyczące Pana/Pani Dane Osobowe, a jeśli ma to miejsce jest Pana/Pani uprawniony/a do uzyskania informacji na temat tego przetwarzania w zakresie przewidzianym w art. 15 ust. 1 RODO oraz może Pan/Pani otrzymać od Administratora jedną bezpłatną kopię Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu, za każdą kolejną kopię Administrator może pobrać opłatę.

 1. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania od Administratora (przy uwzględnieniu celu do którego dane są przetwarzane) uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych. To ostatnie żądanie może być przez Pana/Panią wykonane poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 1. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich Danych Osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te Dane Osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  • Pana/Pani Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  • cofnął/cofnęła Pan/Pani zgodę, stanowiącą podstawę przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

  • wniósł/wniosła Pan/Pani na mocy art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw, o którym mowa w ostatnim zdaniu pkt 13 poniżej (sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);

  • Pana/Pani Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

  • Pana/Pani Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

  • Pana/Pani Dane Osobowe zostały zebrane na podstawie zgody wyrażonej przez uprawniony podmiot lub podmioty, w związku z oferowaniem bezpośrednio dziecku usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

 1. Posiada Pana/Pani prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych w przypadkach, gdy:

 • kwestionuje Pan/Pani prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych Danych;

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 • Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • wniósł/wniosła Pana/Pani sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO (opisany w zdaniu drugim pkt 13 poniżej) wobec przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw mojego sprzeciwu.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, o którym mowa powyżej Administrator poinformuje Pana/Panią o tym.

 1. Posiada Pan/Pani prawo przenoszenia dostarczonych przez Pana/Panią Danych Osobowych, co oznacza, że ma Pan/Pani prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Pana/Pani Dane Osobowe, które dostarczył/dostarczyła Pan/Pani Administratorowi, oraz ma Pan/Pani prawo przesłać te Dane Osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i jest prowadzone na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy.

Wykonując powyższe prawo, ma Pan/Pani prawo żądania, by Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych zgodnie z art. 21 RODO. Przy czym to prawo dotyczy wyłącznie przypadków gdy zaistnieją przyczyny związane z Pana/Pani szczególną sytuacją i przetwarzanie: a) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, lub b) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, w tym gdy dochodzi do profilowania na podstawach wymienionych w pkt a) lub b) powyżej. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych przysługuje Panu/Pani również w przypadku gdy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią Pana/Pani Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 1. Żądania przewidziane w pkt 8-12 oraz sprzeciw, o którym mowa w pkt 13 oraz mogą być przesłany przez Pana/Panią na następujący adres e-mail:. iod@incaplay.pl

 1. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy to sytuacji gdy Pana/Pani dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę na przetwarzanie.

 1. W trybie art. 77 RODO, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej zwany „PUODO”) lub innego organu właściwego do ochrony danych osobowych, który zastąpi PUODO, jak również innego organu nadzorczego jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie dotyczących Pana/Pani Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Wobec Pana/Pani nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołują wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływają.

 

 

1 mn. w celu dochodzenia, roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym m.in. obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (tj. z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych w tym. m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.), obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w celu wykonania przez podmioty współpracujące z Administratorem ich obowiązków lub uprawnień wynikających ze stosunków prawnych z Administratorem, w celu dokonywania rozliczeń otrzymanych kwot z podmiotami, z którymi Administrator współpracuje, w celu marketingu bezpośredniego Administratora, w celu rozpowszechniania materiałów zawierających wizerunek osób które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ;

22-311-75-11
606-770-098
e-mail: info@incaplay.pl
Al.Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa