REGULAMIN ZAKUPÓW ON-LINE DO SALI ZABAW INCA PLAY

prowadzonych przez Magic City Sp. z o. o. z siedzibą Warszawie

1. Niniejszy Regulamin Zakupu on-line Inca Play (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dotyczące zakupu biletów internetowych uprawniających do wstępu do sali zabaw i ścianki wspinaczkowej oraz sposobu płatności zadatku za rezerwację przyjęć urodzinowych w sali zabaw Inca Play znajdującej się w Centrum Handlowym Blue City, poziom +4, 02-222 Warszawa (dalej: „Sala zabaw”). Zakup on-line jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów poszczególnych atrakcji znajdujących się na terenie Sali zabaw oraz regulaminu urodzin w Sali zabaw Inca Play.

2. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie i utrzymanie Sali zabaw „Inca Play” oraz wprowadzającym niniejszy Regulamin jest spółka Magic City Sp. z o.o. z/s w Warszawie, tel. kontaktowy: 22 311 75 11, e-mail:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. Przez „Klienta” rozumie się osobę fizyczną, która planuje dokonać zakupu biletów on-line, uprawniających do skorzystania z oferty Sali zabaw i ścianki wspinaczkowej lub wpłaty zadatku za dokonanie rezerwacji przyjęcia urodzinowego .

4. Aktualne godziny oraz dni tygodnia otwarcia Sali zabaw dostępne są na stronie www.incaplay.pl Zakup biletów objętych jakimkolwiek rabatem może odbyć się tylko i wyłącznie w kasie Sali zabaw.

5. System zakupu on-line uprawnia do zakupu biletów wstępu do Sali Zabaw, korzystania ze ścianek wspinaczkowych znajdujących się w Sali zabaw oraz zarezerwowania usługi organizacji przyjęć urodzinowych.

6. System zakupu on-line w odniesieniu do przyjęć urodzinowych jest platformą służącą wpłaceniu przez Klienta zadatku za rezerwowaną usługę która nie podlega zwrotowi. Wszelkie szczegóły dotyczące organizacji przyjęcia urodzinowego Klient ustala z Salą zabaw poprzez kontakt telefoniczny/mailowy lub osobiście w Sali zabaw. Po wpłaceniu zadatku Klient otrzyma wygenerowany e-paragon.

7. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad rezerwacji biletów indywidulanych. Bilety grupowe nie są dostępne w sprzedaży on-line i są dostępne wyłącznie poprzez kontakt tel: 22 311 75 11, e-mail:

8. Ceny zakupu biletów przez system on-line mogą różnić się od cen oferowanych stacjonarnie, a ich aktualna wysokość znajduje się pod adresem https://incaplay.pl/bilety-i-oferta/.

UTWORZENIE KONTA

9. Zakup biletów odbywa się na stronie www.incaplay.pl, gdzie Klient wybiera interesującą go usługę oraz wskazuje preferowany czas korzystania z niej.

10. W przypadku gdy jest to pierwsza rezerwacja Klienta, w kolejnym kroku Klient otrzyma do wypełnienia formularz – gdzie należy podać swoje dane osobowe, adres e-mail oraz wymyślone przez siebie hasło – służące do utworzenia konta Klienta.

11. W następnym kroku Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją o rejestracji konta Klienta.

12. Warunkiem skutecznego dokonania rejestracji jest podanie poprawnych danych w formularzu rejestracyjnym.

13. Na jedno konto można logować się wyłącznie z jednego urządzenia, używając jednej karty w obrębie jednego okna przeglądarki.

14. Inca Play zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, na którym nie nastąpiło żadne poprawne logowanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W takim przypadku konieczne będzie założenie nowego konta Klienta – zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

DOKONANYWANIE REZERWACJI

15. Podczas jednej sesji logowania można dokonać maksymalnie 6 transakcji zakupu biletów indywidualnych.

16. Dokonanie rezerwacji możliwe jest po wcześniejszym:

  1. zaakceptowaniu Regulaminu zakupu On-line,
  2. zaakceptowaniu regulaminu Sali zabaw,
  3. zaakceptowaniu regulaminu ścianki wspinaczkowej,
  4. zaakceptowaniu klauzul dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz
  5. dokonaniu płatności.
  6. utworzeniu konta, bądź zalogowaniu się na wcześniej utworzone konto.

Regulaminy są dostępne na stronie internetowej www.incaplay.pl/regulaminy/

17. Zaznaczenie w panelu rezerwacyjnym opcji przeczytania i zapoznania się z ww. dokumentami oznacza, że Klient rozumie i wyraża zgodę na punkty zapisane w tych dokumentach.

18. Opłata za zakup on-line dokonana może być według wyboru Klienta za pomocą systemu PayU – kartą płatniczą akceptowaną przez system PayU, przelewem elektronicznym lub inną formą udostępnioną przez PayU.

19. Płatności należy dokonać w ciągu 30 minut od chwili wybrania terminu wizyty w Inca Play, bez przerywania ciągłości transakcji. Po tym czasie zarezerwowane bilety wrócą do ogólnej puli.

20. Zakup biletów on-line mogą być dokonane co najmniej 24 godziny przed terminem wizyty w Inca Play.

21. W ciągu 30 minut od chwili zakończenia zakupu on-line system wyśle na podany w zarejestrowanym w systemie profilu adres skrzynki pocztowej wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie i numer transakcji oraz zapisane w formacie PDF bilety elektroniczne.

22. Dla każdej rezerwacji wygenerowany zostanie numer transakcji Tpay, numer zamówienia oraz ID danej rezerwacji.

23. Dokonanie rezerwacji i jej opłacenie stanowi zawarcie umowy.

24. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem procesu Rezerwacji.

25. Zakupiony bilet elektroniczny upoważnia do wejścia na teren Sali Zabaw Inca Play w wybranym dniu i godzinie wizyty nie wcześniej niż 5 minut przed godziną, na którą zarezerwowana jest wizyta. W przypadku spóźnienia się Klienta na zarezerwowany termin, Klientowi nie przysługuje roszczenie o jego przedłużenie o czas spóźnienia – może jedynie w ramach dostępności miejsc dokonać nowej rezerwacji i/lub zakupu nowego biletu.

26. W przypadku niezrealizowania biletów we wskazanym przedziale czasowym uiszczona opłata za wstęp nie będzie zwracana.

MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA FAKTURY

27. W celu otrzymania faktury VAT należy podać niezbędne dane do wystawienia faktury VAT podczas zakupów on-line.

28. Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną na wskazany przez nabywcę adres poczty elektronicznej.

ZWROT BILETÓW

29. Do usług świadczonych przez Magic City sp. z o.o. z/s w Warszawie zastosowanie znajduje art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), jako do usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, dla których oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, a co za tym idzie, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

30. W przypadku niewykorzystania biletu z przyczyn leżących po stronie Sali zabaw lub z przyczyn innych niż przyczyny leżące po stronie Klienta, na żądanie zgłoszone przez Klienta, Klientowi przysługuje wedle jego wyboru zwrot całości ceny biletu albo zmiana terminu wizyty pod warunkiem dostępności preferowanego przez Klienta nowego terminu wizyty.

31. W przypadku niewykorzystania biletu, jak również niewykorzystania w pełni opłaconego czasu korzystania z usługi z winy Klienta, Klientowi nie przysługuje zwrot całości ani części ceny uiszczonej przez Klienta.

REKLAMACJE

32. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać on-line lub osobiście w terminie do 7 dni od daty zarezerwowanego przez Klienta poprzez stronę internetową terminu w którym doszło/miało dojść do skorzystania z usług na maila . Reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione.

33. Podstawą zgłoszenia jest wypełnienie protokołu reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://incaplay.pl/materialy/protokol-reklamacyjny-incaplay.odt oraz wskazaniem wszystkich niezbędnych informacji adresu mailowego na który ma być odesłana odpowiedz. Odpowiedź na złożoną reklamację nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej złożenia drogą elektroniczną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

34. Sala Zabaw Inca Play jest uprawniona do zmiany oferowanych usług, cenników oraz Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostaje podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej pod adresem www.incaplay.pl.

35. Po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, każdy Klient logując się na swoje Konto będzie zobowiązany do ponownego wyrażenia zgody na jego treść – brak takiej zgody uniemożliwi Klientowi dalsze korzystanie ze swojego konta.

36. Zmiany w Regulaminie dotyczyć będą tylko nowych Klientów i nowych rezerwacji – nie będą miały zastosowania do już złożonych i opłaconych rezerwacji.

37. Do cen biletów nabytych w systemie zakupu on-line jak i usług dodatkowych stosuje się ceny wskazane w cenniku dostępnym na stronie internetowej: www.incaplay.pl

38. Zarządca Inca Play informuje, iż ze względów bezpieczeństwa obszar sali zabaw jest objęty monitoringiem wizyjnym.

39. Sposób przetwarzania danych osobowych, których Magic City Sp. z o.o. jest Administratorem oraz prawa i żądania osób, których dane osobowe są przetwarzane opisany jest w Polityce Prywatności Inca Play zamieszczonej na stronie internetowej https://incaplay.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w punkcie informacyjnym sali zabaw Inca Play. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: .

40. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu są: Regulamin Organizacji Urodzin, Regulamin Grup Zorganizowanych, Regulamin Kawiarni Inca Play, Regulamin Centrum Handlowego Blue City oraz Polityka Prywatności Inca Play, dostępne na stronie www.incaplay.pl/regulaminy/ oraz w punkcie informacyjnym sali zabaw „Inca Play”.

41. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) z późn. zmianami oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) z późn. zmianami.

42. W sprawach porządkowych nieujętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Sali zabaw „Inca Play”, określony w pkt 2. powyżej.