Regulamin Strefy Malucha

prowadzonej przez Magic City Sp. z o. o. z siedzibą Warszawie
 1. Niniejszy Regulamin Strefy Malucha (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki osób korzystających ze Strefy Malucha znajdującej się na terenie sali zabaw Inca Play. Wejście na teren Strefy Malucha Inca Play jest równoznaczne z akceptacją wszystkich regulaminów tam obowiązujących.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Strefy Malucha Inca Play oraz wprowadzającym niniejszy Regulamin jest spółka Magic City Sp. z o.o. z/s w Warszawie, tel. kontaktowy: 22 311 75 11, e-mail: .
 3. Ze Strefy Malucha mogą korzystać dzieci wyłącznie do 4 roku życia przy obowiązkowej obecności dorosłego opiekuna.
 4. Zabrania się wynoszenia zabawek poza Strefę Malucha.
 5. Należy korzystać z zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem. Za ich zniszczenie lub uszkodzenie przez dziecko odpowiedzialność ponosi jego opiekun.
 6. Użytkownicy Strefy Malucha zobowiązani się do zachowania czystości i porządku.
 7. Bistro Włosko i My na prośbę opiekuna podgrzewa produkty dla dzieci, tj. mleko matki, mleko modyfikowane oraz dania w słoiczkach. Produkty należy spożywać poza Strefą Malucha, w miejscach do tego wydzielonych.
 8. Punkty do przewinięcia dziecka znajdują się w Pokoju rodzica z dzieckiem oraz w Toalecie dla niepełnosprawnych.
 9. Zarządca sali zabaw Inca Play informuje, iż ze względów bezpieczeństwa obszar sali zabaw jest objęty monitoringiem wizyjnym.
 10. Sposób przetwarzania danych osobowych, których Magic City Sp. z o.o. jest Administratorem oraz prawa i żądania osób, których dane osobowe są przetwarzane opisany jest w Polityce Prywatności Inca Play zamieszczonej na stronie internetowej www.incaplay.pl oraz w punkcie informacyjnym sali zabaw Inca Play. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:. .
 11. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu są; Regulamin Organizacji Urodzin, Regulamin Sali Zabaw Inca Play, Regulamin Centrum Handlowego Blue City oraz Polityka Prywatności Inca Play, dostępne na stronie www.incaplay.pl oraz w punkcie informacyjnym sali zabaw Inca Play.
 12. W sprawach porządkowych nieujętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Strefy Malucha Inca Play, określony w pkt 2. powyżej.