Regulamin Sali Zabaw Inca Play

prowadzonej przez Magic City Sp. z o. o. z siedzibą Warszawie

1. Niniejszy Regulamin Sali Zabaw Inca Play (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki osób korzystających z sali zabaw Inca Play. Wejście na teren sali zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów poszczególnych atrakcji znajdujących się na terenie sali zabaw. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie i utrzymanie sali zabaw „Inca Play” oraz wprowadzającym niniejszy Regulamin jest spółka Magic City Sp. z o.o. z/s w Warszawie, tel. kontaktowy: 22 311 75 11, e-mail:

2. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci do 14 roku życia. Wyjątkiem są ścianki wspinaczkowe nie posiadającego górnego limitu wiekowego, jedynie wagę 140kg. Ścianki mają oddzielny regulamin- Regulamin Ścianek wspinaczkowych, z którym należy się zapoznać przed zakupieniem biletu na ściankę lub łączonego- sala zabaw i ścianka, zakup biletu wiąże się z jednoczesną akceptacją regulaminy Ścianek wspinaczkowych.

3. W weekendy i dni świąteczne na każdy bilet zakupiony dla dziecka uprawniający do korzystania z sali zabaw Inca Play może wejść maksymalnie jeden opiekun. Każdy kolejny opiekun musi zakupić bilet według obowiązującej ceny.

4. Z dużych atrakcji sali zabaw (w szczególności z dużych karuzel i piętrowej konstrukcji zabawowej) mogą korzystać dzieci w każdym wieku, przy czym dzieci w wieku poniżej 5 lat mogą korzystać z tych atrakcji tylko z dorosłym opiekunem (osobą odpowiedzialną za dziecko korzystające z sali zabaw) lub pod jego bezpośrednim nadzorem.

5. Z wydzielonej strefy dla najmłodszych mogą korzystać wyłącznie dzieci do 4 roku życia przy obowiązkowej obecności dorosłego opiekuna.

6. W regulaminach poszczególnych atrakcji sali zabaw mogą zostać ustalone różne/inne granice wieku dzieci korzystających z danych atrakcji, niż określone w punkcie 4 niniejszego Regulaminu. Rozstrzygnięcie zależy od pracownika Inca Play obsługującego atrakcję (osobę odpowiadającą za obsługę karuzeli) i opiekunów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci w trakcie ich korzystania z sali zabaw.

7. Na terenie Sali zabaw znajdują się atrakcje dodatkowe płatne, są to automaty (4zł/1gra), pozostałe atrakcje są wliczone w cenę zakupionego biletu.

8. Dzieci korzystają z sali zabaw pod nadzorem dorosłych opiekunów. Pracownicy Inca Play nie zapewniają opieki nad dziećmi korzystającymi z sali zabaw. Pozostawienie dziecka bez opieki odbywa się na ryzyko opiekuna. W przypadku pozostawienia dziecka na sali zabaw i nieodebrania go do czasu zamknięcia, kierownik zmiany (osoba, która w danym dniu odpowiada za salę zabaw) informuje właściwe organy (w tym policję i pogotowie opiekuńcze) o nieodebraniu dziecka.

9. Opiekun pozostawiający dziecko powyżej 6 roku życia na sali zabaw bez opieki zobowiązany jest powiadomić o tym pracownika recepcji (osobę koordynującą pracę na recepcji Inca Play) przed zakupem biletu, uzupełnić stosowne oświadczenie zapisując w nim swoje dane kontaktowe oraz przy pomocy pracownika recepcji nałożyć dziecku na rękę opaskę z danymi dziecka i nr kontaktowym do siebie oraz zachipowaną bransoletkę. Pozostawienie dziecka bez opieki na sali zabaw jest możliwe na maksymalnie na 3 godziny. Minimalny wiek dziecka, jakie można pozostawić bez opieki, to 6 lat.

10. Opiekun zobowiązany jest do przedstawienia dziecku informacji dotyczących Regulaminu i zasad korzystania z sali zabaw oraz poszczególnych urządzeń/ atrakcji.

11. Wejście na salę zabaw i jej opuszczenie przez dziecko możliwe jest wyłącznie w obecności opiekuna.

12. Zarządca Inca Play (dyrektor zarządzający salą zabaw) oraz zarządca i właściciel Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem przez dzieci i ich opiekunów z sali zabaw, chyba, że takie szkody powstały z ich winy. Zarządca Inca Play oraz zarządca i właściciel Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z sali zabaw, które nie przestrzegają Regulaminu lub innych powszechnie przyjętych reguł bezpieczeństwa.

13. Jeśli dziecko, za przyzwoleniem opiekuna, korzysta z sali zabaw w sposób niewłaściwy do jego wieku, predyspozycji i umiejętności lub sprzeczny z niniejszym Regulaminem, odpowiedzialność zarządcy Inca Play oraz zarządcy i właściciela Centrum Handlowego Blue City jest wyłączona.

14. Sala zabaw otwarta jest przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem dni, w których Centrum Handlowe Blue City jest zamknięte. Zarządca Inca Play zastrzega sobie prawo do zamknięcia sali zabaw, po wcześniejszym podaniu informacji na stronie internetowej www.incaplay.pl bądź w innej formie.

15. Ceny biletów za wstęp dzieci i dorosłych na salę zabaw określa cennik. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi.

16. Przy zakupie biletów godzinowych klient dostaje opaskę czasową gumową, na której jest nabity czas wejścia, opaska nie informuje kiedy czas się kończy, klient ma obowiązek samemu tego dopilnować, opaskę oddaje przy wyjściu z sali zabaw, jeśli opaska została zgubiona i nie może jej odnaleźć na sali zabaw zobowiązany jest opłacić 70 zł, a później może opuścić salę zabaw.

17. Posiadacze wcześniej zakupionych lub wydanych wejściówek całodniowych, karnetów mogą korzystać z sali zabaw przez cały dzień. Oprócz nieograniczonego czasu, wszystkich korzystających z tej formy biletów obowiązuje nowy, tymczasowy regulamin.

18. Każda osoba przebywająca na sali zabaw w ramach zakupionego biletu czasowego, posiadająca opaskę, po opuszczeniu sali zabaw musi ponownie zakupić bilet. W ramach zakupu biletu czasowego nie można opuścić sali zabaw.

19. Wszystkie zniżki oraz ich warunki znajdują się na recepcji Inca Play oraz na stronie incaplay.pl w zakładce cennik. Jeżeli opiekunowi przysługuje zniżka informację o tym ma obowiązek podać przed zakupem biletu. Po wydrukowaniu paragonu nie ma możliwości wycofania go ani zmiany ceny.

20. Dziecko i opiekun pozostający z dzieckiem na terenie sali zabaw są zobowiązani do pozostawienia ubrania i obuwia w szatni lub obok w zamykanych szafkach. By uruchomić szafkę, należy do mechanizmu szafki wrzucić 2 zł w bilonie, które są zwrotne po ponownym otwarciu szafki. Za zagubienie kluczyka odpowiada klient, jeśli zdarzy się taka sytuacja za awaryjne otwarcie szafki klient wnosi opłatę 50 zł brutto na recepcji Sali Zabaw.

21. Każde dziecko i każdy opiekun zobowiązani są do zmiany obuwia, rajstop lub skarpetek w szatni po zakupie biletu.
Skarpetki można nabyć w recepcji. Opiekunowie mogą także korzystać z ochraniaczy na buty. Bezwzględnie zabronione jest korzystanie z sali zabaw w obuwiu na wysokim obcasie, w niezmienionych skarpetkach, rajstopach lub z bosą stopą.

22. Opiekunowie powinni dopilnować, aby dziecko zdjęło wszelkie elementy ubioru (w tym w szczególności biżuterię dziecięcą), które mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo w czasie zabawy.

23. Zarządca Inca Play oraz zarządca i właściciel Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w szatni lub w innych miejscach na terenie sali zabaw.

24. Rzeczy znalezione lub pozostawione w szatni będą przechowywane przez zarządcę Inca Play przez tydzień od dnia znalezienia. Po tym terminie zarządca Inca Play będzie mógł oddać pozostawione rzeczy na cele charytatywne.

25. Klienci będący na sali zabaw mają obowiązek noszenia zakodowanych bransoletek wydanych przy zakupie czasowego biletu wstępu, użytkować je zgodnie z przeznaczeniem oraz zwrócić je przy wejściu w recepcji. Za zgubienie lub uszkodzenie bransoletki naliczona zostanie opłata w wysokości określonej w Cenniku.

26. Zarządca Inca Play zastrzega sobie prawo odmowy wstępu w przypadku nadmiernej liczby osób przebywających w danej chwili na terenie sali zabaw.

27. Zarządca Inca Play zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za korzystanie z określonych atrakcji sali zabaw. Informacja na temat atrakcji, za które pobiera się dodatkowe opłaty oraz ich wysokość podane są na recepcji oraz na samej atrakcji w sali zabaw.

28. Zarządca Inca Play zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na salę zabaw osobie, której zachowanie jest niezgodne z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w regulaminach na sali zabaw.

29. Zarządca Inca Play może wyprosić z sali osobę, która nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub regulaminów poszczególnych atrakcji, jak również osobę, która zachowuje się niewłaściwe i poprzez swoje zachowanie uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z sali zabaw przez inne osoby lub stwarza choćby potencjalne niebezpieczeństwo dla innych osób korzystających z sali zabaw. Kwota za zakupiony bilet nie ulega wtedy zmniejszeniu ani zwrotowi.

30. Zarządca Inca Play ma prawo do całkowitego wyłączenia z użytku konkretnych atrakcji/ sprzętów w przypadku, gdy ulegną one awarii lub prawidłowość ich funkcjonowania wzbudza zastrzeżenia. Odłączenie atrakcji z przyczyn zdarzeń losowych (awarii, wypadków) lub względów bezpieczeństwa nie stanowi podstawy do obniżenia ceny biletu wstępu lub zwrotu jego wartości.

31. Zarządca Inca Play nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji lub niemożność realizacji zleconych usług/ofert z przyczyn niezależnych od niego takich jak: wypadki powodujące opóźnienia; zastosowanie się do żądań Zarządu Centrum Handlowego Blue City, straży pożarnej, ochrony Centrum Handlowego; śmierć lub wypadek pracownika Inca Play/ podwykonawcy, akty wandalizmu i terroru; zamknięcie Centrum Handlowego Blue City; awaria atrakcji, urządzeń, elektryczności, innych czynników niezbędnych do realizacji usługi/oferty; zagrożenie pożarowe oraz inne zdarzenia losowe.

32. Opiekunowie wraz z dziećmi zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.

33. Wejście na salę zabaw jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie wizerunku przez Magic City Sp. z o.o. w celach promocyjno-marketingowych.

34. Posiłki i napoje zakupione w kawiarni Inca Play lub w ramach oferty urodzinowej mogą być spożywane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, tj. kawiarnia Inca Play lub salki urodzinowe oraz miejsca siedzące w sali głównej. Bezwzględnie zakazane jest spożywane posiłków i napojów na atrakcjach, konstrukcjach i zabawkach. Spożywanie własnych posiłków, niezakupionych w kawiarni Inca Play lub w ramach oferty urodzinowej Inca Play jest zabronione.

35. Na terenie sali zabaw palenie tytoniu, używanie elektronicznych papierosów oraz papierosów typu iqos, oraz spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających jest całkowicie zabronione. Na terenie sali zabaw nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

36. Wynoszenie z sali zabaw zabawek, urządzeń i wszelkich elementów konstrukcji sali zabaw jest zabronione. Za zniszczenie lub uszkodzenie przez dziecko zabawek lub urządzeń sali zabaw odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.

37. Wnoszenie na salę zabaw wszelkich przedmiotów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla korzystających z sali zabaw, jak również wnoszenie własnych zabawek na salę zabaw, jest zabronione.

38. Wprowadzanie zwierząt na salę zabaw jest zabronione.

39. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w recepcji sali zabaw w dniu wizyty. Reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia jest dowód wniesienia opłaty za usługi sali zabaw oraz wypełnienie protokołu reklamacyjnego. Odpowiedź na złożoną reklamację nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

40. Zarządca Inca Play informuje, iż ze względów bezpieczeństwa obszar sali zabaw jest objęty monitoringiem wizyjnym.

41. Sposób przetwarzania danych osobowych, których Magic City Sp. z o.o. jest Administratorem oraz prawa i żądania osób, których dane osobowe są przetwarzane opisany jest w Polityce Prywatności Inca Play zamieszczonej na stronie internetowej www.incaplay.pl oraz w punkcie informacyjnym sali zabaw Inca Play. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: .

42. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu są: Regulamin Organizacji Urodzin, Regulamin Grup Zorganizowanych, Regulamin Kawiarni Inca Play, Regulamin Centrum Handlowego Blue City oraz Polityka Prywatności Inca Play, dostępne na stronie www.incaplay.pl oraz w punkcie informacyjnym sali zabaw „Inca Play”.

43. W sprawach porządkowych nieujętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Sali zabaw „Inca Play”, określony w pkt 2. powyżej.