Regulamin dla grup zorganizowanych

prowadzonej przez Magic City Sp. z o. o. z siedzibą Warszawie sali zabaw dla dzieci Inca Play
 1. Niniejszy Regulamin dla grup zorganizowanych (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki grup zorganizowanych korzystających z sali zabaw Inca Play. Wejście na teren sali zabaw jest równoznaczne z akceptacją wszystkich regulaminów tam obowiązujących.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie i utrzymanie sali zabaw „Inca Play” oraz wprowadzającym niniejszy Regulamin jest spółka Magic City Sp. z o.o. z/s w Warszawie, tel. kontaktowy:22 311 75 11 e-mail:
 3. Z dużych atrakcji sali zabaw (w szczególności z dużych karuzel i piętrowej konstrukcji zabawowej) mogą korzystać dzieci w każdym wieku, przy czym dzieci w wieku poniżej 6 lat mogą korzystać z tych atrakcji tylko razem z dorosłym opiekunem (osobą odpowiedzialną za dziecko korzystające z sali zabaw) lub pod jego bezpośrednim nadzorem.
 4. Z wydzielonej strefy dla najmłodszych mogą korzystać wyłącznie dzieci do 4 roku życia przy obowiązkowej obecności opiekuna.
 5. W regulaminach poszczególnych atrakcji sali zabaw mogą zostać ustalone inne granice wieku dzieci korzystających z danych atrakcji niż określone w punkcie 3 niniejszego Regulaminu. Rozstrzygnięcie zależy od pracownika Inca Play obsługującego atrakcję (osobę odpowiadającą za obsługę karuzeli) i opiekunów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci w trakcie ich korzystania z sali zabaw.
 6. Grupy zorganizowane korzystają z sali zabaw pod opieką pełnoletnich opiekunów. Pracownicy Inca Play nie zapewniają opieki nad dziećmi korzystającymi z obiektu.
 7. Zarządca Inca Play (dyrektor zarządzający salą zabaw) oraz zarządca i właściciel Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem przez grupy zorganizowane i ich opiekunów z sali zabaw, chyba że takie szkody powstały z ich winy. Zarządca Inca Play oraz zarządca i właściciel Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z sali zabaw, które nie przestrzegają regulaminów obowiązujących na terenie sali zabaw lub innych powszechnie przyjętych reguł bezpieczeństwa. Jeśli dzieci, za przyzwoleniem opiekunów, korzystają z sali zabaw w sposób niewłaściwy do swego wieku, predyspozycji i umiejętności lub w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem i innymi powszechnymi regułami bezpieczeństwa, zarządca Inca Play oraz zarządca i właściciel Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo tych osób.
 8. Minimalna ilość uczestników tworzących grupę zorganizowaną wynosi 15 dzieci.
 9. Sala zabaw Inca Play przyjmuje grupy zorganizowane w dni powszednie w godzinach 11:00-15:00 z wyjątkiem dni, w których Centrum Handlowe Blue City jest zamknięte. Wizyty grup zorganizowanych w inne dni i godziny niż powyższe mogą odbyć się wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem zmiany (osobą która w danym dniu odpowiada za salę zabaw). Wizyta grupy zorganizowanej wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacji, minimum 1 dzień przed planowaną wizytą grupy zorganizowanej w Inca Play.
 10. Ceny biletów za wstęp grup zorganizowanych do sali zabaw określa cennik. Zakupione wejście nie podlega zwrotowi. Ceny wejść w dni i godziny niestandardowe uzgadniane są indywidualnie z kierownikiem zmiany.
 11. Zarządca Inca Play zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za korzystanie z określonych atrakcji sali zabaw. Informacja na temat ewentualnych atrakcji, za które pobiera się dodatkowe opłaty oraz ich wysokość podane są na recepcji oraz przy samej atrakcji.
 12. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących Regulaminu i zasad korzystania z sali zabaw oraz poszczególnych urządzeń.
 13. Zarządca Inca Play zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na salę zabaw osobie, której zachowanie jest niezgodne z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w regulaminach na sali zabaw „Inca Play”.
 14. Zarządca Inca Play ma prawo wyprosić osobę, która nie przestrzega niniejszego Regulaminu, Regulaminu Sali Zabaw Inca Play lub regulaminów poszczególnych atrakcji, jak również osobę, która zachowuje się niewłaściwe i poprzez swoje zachowanie uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z sali zabaw przez inne osoby lub stwarza choćby potencjalne niebezpieczeństwo dla innych osób korzystających z sali zabaw. Kwota za zakupiony bilet nie ulega wtedy zmniejszeniu ani zwrotowi.
 15. Zarządca Inca Play ma prawo do całkowitego wyłączenia z użytku konkretnych atrakcji/ sprzętów w przypadku, gdy ulegną one awarii lub prawidłowość ich funkcjonowania wzbudza zastrzeżenia. Odłączenie atrakcji z przyczyn zdarzeń losowych (awarii, wypadków) lub względów bezpieczeństwa nie stanowi podstawy do obniżenia ceny biletu wstępu lub zwrotu jego wartości.
 16. Opiekunowie grup zorganizowanych korzystają z sali zabaw bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
 17. Grupy zorganizowane i ich opiekunowie, na terenie sali zabaw są zobowiązani do pozostawienia ubrania i obuwia w szatni lub w zamykanych szafkach. Dzieci korzystają z sali zabaw w skarpetkach, rajstopach lub obuwiu zmiennym. Opiekunowie korzystają z sali zabaw bez obuwia lub w ochraniaczach, przy czym noszenie przez opiekunów w sali zabaw butów na wysokim obcasie jest bezwzględnie zabronione. Opiekunowie korzystający z sali zabaw w obuwiu lub bez ochraniaczy mogą zostać wyproszeni z sali zabaw. Opiekunowie mają obowiązek dopilnować, aby dzieci zdjęły wszelkie elementy ubioru (w tym w szczególności biżuterię dziecięcą), które mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo w czasie zabawy.
 18. Zarządca Inca Play oraz zarządca i właściciel Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w szatni lub w innych miejscach na terenie sali zabaw. Rzeczy znalezione lub pozostawione w szatni będą przechowywane przez tydzień od dnia znalezienia, a po tym terminie zarządca Inca Play będzie mógł oddać pozostawione rzeczy na cele charytatywne.
 19. Korzystający z sali zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.
 20. Spożywanie posiłków odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu. Spożywanie własnych posiłków, niezakupionych w Kawiarni Inca Play jest zabronione.
 21. Na terenie sali zabaw palenie tytoniu, używanie elektronicznych papierosów oraz papierosów typu iqos, jak również spożywanie napojów alkoholowych lub zażywanie środków odurzających jest całkowicie zabronione. Na terenie sali zabaw nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 22. Wynoszenie z sali zabaw zabawek, urządzeń i wszelkich elementów konstrukcji jest zabronione. Za zniszczenie lub uszkodzenie przez grupę zorganizowaną zabawek lub urządzeń sali zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 23. Wnoszenie na salę zabaw wszelkich przedmiotów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla korzystających z sali zabaw, jak również wnoszenie własnych zabawek jest zabronione.
 24. Wprowadzanie zwierząt na salę zabaw jest zabronione.
 25. Reklamacje należy zgłaszać w recepcji sali zabaw w dniu wizyty. Reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia jest dowód wniesienia opłaty za usługi sali zabaw oraz wypełnienie protokołu reklamacyjnego. Odpowiedź na złożoną reklamację nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
 26. Zarządca informuje, iż ze względów bezpieczeństwa obszar sali zabaw jest objęty monitoringiem wizyjnym.
 27. Magic City Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (Dz.Urz.UE.L Nr 119).
 28. Sposób przetwarzania danych osobowych, których Magic City Sp. z o.o. jest Administratorem oraz prawa i żądania osób, których dane osobowe są przetwarzane opisany jest w Polityce Prywatności Inca Play zamieszczonej na stronie internetowej www.incaplay.pl oraz w punkcie informacyjnym Sali Zabaw Inca Play. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
 29. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu są; Regulamin sali zabaw, Regulamin kawiarni Inca Play, Regulamin Centrum Handlowego Blue City oraz Polityka Prywatności Inca Play. Dostępne na stronie internetowej www.incaplay.pl oraz w punkcie informacyjnym Sali Zabaw Inca Play.
 30. W sprawach porządkowych nieujętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Sali zabaw „Inca Play”.