Regulamin Warsztatów i Animacji

prowadzonej przez Magic City Sp. z o. o. z siedzibą Warszawie
 1. Niniejszy Regulamin warsztatów i animacji (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki uczestników warsztatów i animacji organizowanych w sali zabaw Inca Play. Wejście na teren sali zabaw jest równoznaczne z akceptacją wszystkich regulaminów tam obowiązujących.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację warsztatów i animacji na terenie sali zabaw Inca Play oraz wprowadzającym niniejszy Regulamin jest spółka Magic City Sp. z o.o. z/s w Warszawie, tel. kontaktowy: 22 311 75 11, e-mail: .
 3. Warsztaty i animacje odbywają się w miejscach do tego przystosowanych, tj. w salkach urodzinowych. Warsztaty kulinarne odbywają się wyłącznie w salce z zapleczem kuchennym.
 4. Warsztaty i animacje organizuje zarządca sali zabaw Inca Play.
 5. Warsztaty i animacje odbywają się po zebraniu odpowiedniej grupy uczestników. Mogą odbywać się poprzez rezerwację grupy zorganizowanej, zamówienie na przyjęcie urodzinowe, urodziny w ramach pakietu Chef Master, indywidualną decyzję zarządcy sali zabaw Inca Play o organizacji warsztatów w formie otwartych, bezpłatnych lub płatnych zajęć lub jako dodatkowa atrakcja (bezpłatna lub płatna) podczas imprez tematycznych organizowanych w sali zabaw Inca Play.
 6. Warsztaty i animacje organizowane przez zarządcę sali zabaw Inca Play należy zarezerwować z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem. Rezerwacja warsztatów i animacji w prawidłowym terminie nie daje gwarancji odbycia się warsztatów. W szczególnych przypadkach, istnieje możliwość rezerwacji w terminie krótszym, niż 4 dni. O możliwości zrealizowania rezerwacji Klient w każdym wypadku zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo przed zaplanowanym terminem warsztatów.
 7. Rezerwacji warsztatów i animacji należy dokonać telefonicznie, osobiście w recepcji sali zabaw Inca Play lub mailowo pod adresem .
 8. Koszt warsztatów i animacji określa Cennik. Poza regularną ceną, należy uwzględnić również koszt osoby prowadzącej warsztaty lub animacje, ustalany indywidualnie z osobą, która złoży rezerwację. Wyjątek stanowią warsztaty, które realizowane są przez podwykonawców Inca Play; w takim wypadku całkowite koszty warsztatów i animacji ustalane są indywidualnie z osobą, która złoży rezerwację.
 9. Minimalna liczba płatnych uczestników warsztatów lub animacji jest uzależniona od rodzaju oferty: w przypadku rezerwacji warsztatów podczas przyjęć urodzinowych wynosi ona 10 osób, w przypadku grupy zorganizowanej – 15 osób, w przypadku otwartych warsztatów, w których obowiązują wcześniejsze zapisy – 5 uczestników. W przypadku zajęć bezpłatnych minimalna liczba dzieci nie obowiązuje.
 10. W przypadku uczestniczenia w warsztatach opiekunów dzieci, maksymalna liczba opiekunów przypadających na 1 dziecko, wynosi 2 osoby.
 11. Prowadzący warsztaty lub animacje może odmówić zajęć z dzieckiem, które nie słucha lub odmawia wykonania jego poleceń bądź utrudnia udział w zajęciach innym uczestnikom.
 12. Organizacja warsztatów i animacji nie polega na przejęciu opieki nad dzieckiem, a jedynie ma na celu zorganizowanie czasu wolnego. W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawują ich rodzice lub dorośli opiekunowie – w szczególności w sytuacji, gdy dzieci oddalają się od miejsca prowadzenia zajęć.
 13. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są poinformować animatora o chorobach, uczuleniach lub przeciwskazaniach zdrowotnych dziecka biorącego udział w warsztatach lub zajęciach animacyjnych.
 14. Podczas wybranych warsztatów i animacji są wykonywane zdjęcia, które mogą zostać umieszczone na stronie internetowej www.incaplay.pl lub profilu sali zabaw Inca Play lub Centrum Handlowego Blue City, prowadzonymi na portalu facebook.com. Tym samym udział dzieci w warsztatach lub animacjach jest równoznaczny z zezwoleniem na wykorzystywanie wizerunku dziecka przez zarządcę sali zabaw Inca Play oraz zarządcę i właściciela Centrum Handlowego Blue City do celów marketingu i promocji własnych usług.
 15. Prowadzący i właściciel sali zabaw oraz zarządca i właściciel Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w szatni lub w innych miejscach na terenie sali zabaw. Rzeczy znalezione lub pozostawione w szatni będą przechowywane przez prowadzącego salę zabaw przez tydzień od dnia znalezienia, a po tym terminie prowadzący salę zabaw będzie mógł oddać pozostawione rzeczy na cele charytatywne.
 16. Korzystający z sali zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.
 17. Spożywanie posiłków odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu. Spożywanie własnych posiłków, niezakupionych w Kawiarence Inca Cafe jest zabronione.
 18. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących Regulaminu i zasad korzystania z sali zabaw oraz poszczególnych urządzeń.
 19. Prowadzący salę zabaw zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na salę zabaw osobie, której zachowanie jest niezgodne z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w regulaminach na sali zabaw.
 20. Prowadzący, właściciel oraz pozostały personel sali zabaw nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji lub niemożność realizacji zleconych przez klienta usług/ofert z przyczyn niezależnych od obsługi i zarządu sali zabaw takich, jak: wypadki powodujące opóźnienia; zastosowanie się do żądań Zarządu Centrum Handlowego Blue City, straży pożarnej, ochrony Centrum Handlowego; śmierć lub wypadek pracownika/ podwykonawcy, akty wandalizmu i terroru; zamknięcie Centrum Handlowego Blue City; awaria atrakcji, urządzeń, elektryczności, innych czynników niezbędnych do realizacji usługi/oferty; zagrożenie pożarowe lub bezpieczeństwa klientów lub pracowników oraz inne zdarzenia losowe lub wypadki siły wyższej.
 21. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu są: Regulamin Sali Zabaw Inca Play, Regulamin Kawiarni Inca Play oraz Regulamin Centrum Handlowego Blue City, dostępne na stronie www.incaplay.pl oraz w punkcie informacyjnym sali zabaw Inca Play.
 22. Prowadzący salę zabaw informuje, iż ze względów bezpieczeństwa obszar sali zabaw jest objęty monitoringiem wizyjnym.
 23. Magic City Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, Al. Jerozolimskie 179 jest administratorem danych osobowych osób korzystających z sali zabaw zbieranych i przetwarzanych w związku z monitoringiem. Każdy korzystający z sali zabaw, którego dane są przetwarzane przez Zarządcę ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu korzystania z sali zabaw.
 24. Sposób przetwarzania danych osobowych, których Magic City Sp. z o.o. jest Administratorem oraz prawa i żądania osób, których dane osobowe są przetwarzane, opisany jest w Polityce Prywatności Inca Play zamieszczonej na stronie internetowej www.incaplay.pl oraz w punkcie informacyjnym sali zabaw Inca Play. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: .
 25. W sprawach porządkowych nieujętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga zarządca sali zabaw Inca Play, określony w pkt 2. powyżej.