Wygraj wymarzone urodziny dla swojego dziecka w Inca Play! Tak, to nie żart! Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie?

To bardzo proste! Wystarczy, że wrzucisz zdjęcie do zakładki konkursowej na naszej stronie internetowej www.incaplay.pl , które będzie tematycznie zbieżne z motywem w danym miesiącu, zachęcisz do głosowania na swoje zdjęcie znajomych i tyle! Zdjęcie z największą ilością oddanych głosów w danym miesiącu wygrywa organizację przyjęcia w Inca Play na zasadach opisanych w regulaminie konkursu. Poza dodawaniem zdjęć, możesz głosować również na inne zdjęcia, które przypadną Ci do gustu. To Twoja determinacja w zdobywaniu głosów wpływa na końcowy sukces! Poniżej kilka podstawowych informacji:

 • Zdjęcia możesz dodawać od 1 marca do 15 marca 2020r,
 • Oficjalne ogłoszenie zwycięzcy nastąpi do 10 dnia następnego miesiąca,
 • Zdjęcie nie może przekraczać więcej niż 1 MB,
 • Możesz dodać tylko 1 zdjęcie w miesiącu,
 • Motywy do zdjęć będą podawane za pośrednictwem naszego Facebooka z tygodniowym wyprzedzeniem.

Proste? Nie czekaj! Zarejestruj się i wygraj niezapomniane urodziny dla swojego dziecka w Inca Play!

Konkurs w marcu nie został rozstrzygnięty. 
Kolejny konkurs już niebawem.

Nie zgłoszono żadnego zdjęcia do konkursu. Bądź pierwszy!

REGULAMIN KONKURSU

„WYGRAJ URODZINY W INCA PLAY!”

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie p.n. „Wygraj wymarzone urodziny w Inca Play!”.
 2. Organizatorem Konkursu (dalej jako „Organizator”) jest:

Magic City Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179

 1. Organizator Konkursu jest sponsorem nagród.
 2. Konkurs będzie trwał w okresie od 1 lutego 2019 roku do odwołania.
 3. Celem konkursu jest aktywizacja społeczności Klientów sali zabaw Inca Play.
 4. Konkurs organizowany jest na stronie internetowej incaplay.pl, za pośrednictwem zakładki konkursowej „Wygraj wymarzone urodziny w Inca Play”.
 5. W ramach konkursu, co miesiąc do wygrania jest 1 voucher urodzinowy o wartości 870 zł na organizację przyjęcia urodzinowego dla dziecka. Voucher dotyczy organizacji przyjęcia urodzinowego dla 10 dzieci w ramach pakietu Premium oraz nie podlega wymianie na pieniądze. W przypadku, gdy łączna kwota za urodziny wyniesie więcej niż 870 zł, Organizator przyjęcia zobowiązany jest do pokrycia pozostałej części kwoty. Voucher ważny jest przez rok od momentu wygranej.
 6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 471).
 7. Uczestnikiem Konkursu, dalej jako „Użytkownik", może być każda osoba fizyczna, przebywająca legalnie i zameldowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 rok życia.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub podmiotów z nimi powiązanych, ani członkowie ich rodzin.
 9. Poprzez przystąpienie do Konkursu Użytkownik:
 10. potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie i uczestniczenie podopiecznego w Konkursie na tych zasadach oraz
 11. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach marketingowych, w zgodzie z Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych (RODO)
 12. wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku podopiecznego utrwalonego w związku z uczestnictwem w Konkursie – na potrzeby marketingu, reklamy i promocji Organizatora Konkursu oraz Konkursu, w sposób nie naruszający dobrych obyczajów i nie godzący w dobra osobiste dziecka oraz
 13. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podopiecznego, na zasadach opisanych w § 4 niniejszego Regulaminu oraz
 14. wyraża zgodę na przeniesienie i wykonywanie praw autorskich , na zasadach opisanych w § 5 niniejszego Regulaminu.
 15. celem realizacji nagrody głównej jest wymóg opublikowania zdjęcia konkursowego, bez zgody na publikację zdjęcia przez organizatora konkursu nie ma możliwości zrealizowania nagrody głównej.

 

 • 2

Zasady Konkursu

 1. Cykliczny konkurs „Wygraj wymarzone urodziny w Inca Play” polega na dodawaniu przez Użytkowników zdjęć w zakładce konkursowej na stronie internetowej incaplay.pl których tematyka będzie odpowiadać narzuconej przez Organizatora. Na zdjęcia mogą głosować inni, zalogowani uczestnicy oraz udostępniać link do głosowania na portalu społecznościowym Facebook (jeżeli zalogują się poprzez ten portal społecznościowy).
 2. Konkurs jest cykliczny i powtarzany będzie co miesiąc do odwołania. Każdego miesiąca Organizator najwcześniej tydzień przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca poda za pośrednictwem swoich profilów w mediach społecznościowych motyw przewodni zdjęć na kolejny miesiąc.
 3. Minimalna liczba użytkowników, która zgłosi swoje zdjęcie oraz zostaną finalnie zaakceptowane, wynosi 10 zdjęć w skali miesiąca, natomiast maksymalna 100. Aby konkurs w danym miesiącu został rozstrzygnięty, musi być dodanych co najmniej 10 zgłoszeń przez różnych Użytkowników w ciągu danego miesiąca. Rozmiar każdego zdjęcia nie może przekraczać więcej niż 1 MB.
 4. Zdjęcie konkursowe można dodawać do 15 dnia każdego miesiąca do godziny 23:59:59, w którym odbywa się konkurs. Głosowanie na zdjęcia rozpoczyna się wraz z 1 dniem miesiąca od godziny 00:00:01 i kończy ostatniego dnia każdego miesiąca o 23:59:59. Zwycięzca głosowania z danego miesiąca zostanie poinformowany o wygranej do 10 dnia kolejnego miesiąca.
 5. Zwycięzcą konkursu jest Użytkownik, na którego zdjęcie oddano najwięcej głosów wśród innych użytkowników.
 6. Użytkownik nie może głosować na dodane przez siebie zdjęcie.
 7. Zanim zdjęcie zostanie dodane do zakładki konkursowej, zostaje sprawdzone przez Organizatora pod kątem merytorycznym (czy dotyczy, choć w luźny sposób, motywu przewodniego danego miesiąca oraz czy nie zawiera w sobie elementów wulgarnych, niezgodnych z powszechnymi zasadami etyki, moralności czy publicznego zgorszenia. Organizator ma 24 godziny na weryfikację zdjęcia. Użytkownik otrzyma powiadomienie w formie e-maila na adres podany przy logowaniu o decyzji weryfikacyjnej Organizatora.
 8. Do rejestracji oraz logowania niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz aktualnego adresu e-mail.
 9. Jeden adres e-mail może zagłosować tylko raz w ciągu danego miesiąca oraz dodać tylko 1, poprawnie zweryfikowane zdjęcie.
 10. Dopuszczalny format dodawanego zdjęcia przez Użytkownika to jpg.
 • 3

Nagrody

 1. Fundatorem nagród jest spółka Magic City Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie.
 2. Użytkownik, którego zdjęcie otrzymało najwięcej głosów, wygrywa nagrodę główną w postaci vouchera na organizację przyjęcia urodzinowego w sali zabaw Inca Play o wartości 870 zł. Voucher dotyczy urodzin na 10 dzieci w ramach Pakietu Premium. Nagrodę zdobywa wyłącznie Użytkownik, który dodał zdjęcie z najwyższą ilością głosów. Voucher obliguje do organizacji przyjęcia urodzinowego w dzień powszedni, od poniedziałku do piątku.
 3. Komisja Konkursowa ma prawo do niewyłonienia zwycięzcy, i w tym zakresie do nieprzyznania nagród.
 4. Decyzja Komisji Konkursowej, co do wskazania laureata Konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.
 5. O przyznaniu nagrody Użytkownik zostanie powiadomiony po zakończeniu Konkursu z danego miesiąca poprzez informację przekazaną mailowo na adres, który został podany podczas rejestracji. Wyniki zostaną zamieszczone również na stronie internetowej incaplay.pl Wyniki pojawią się w ciągu 10 dni po zakończeniu Konkursu.

 

 • 4

Dane osobowe, wizerunek,

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych (RODO). Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagrody.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu, przez co rozumie się także publikację dodanych zdjęć lub wyników Konkursu (także w Internecie na stronie internetowej i w kanałach social media Organizatora).
 4. Przystępując do Konkursu każdy Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Konkursu, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Uczestnik ma prawo do wglądu oraz żądania sprostowania jego danych osobowych przechowywanych w siedzibie Organizatora oraz kontroli zgodności przetwarzania z przepisami RODO.
 5. Przystępując do Konkursu każdy Użytkownik, wyraża zgodę na posługiwanie się przez Organizatora materiałem reklamowym, który może powstać w trakcie realizacji Konkursu, rozdania nagród – na potrzeby Konkursu i Organizatora, w tym w celu marketingu, reklamy i popularyzacji usług Organizatora.
 6. Przystępując do Konkursu każdy Użytkownik wyraża Organizatorowi zgodę na użycie wizerunku dzieci uczestniczących w konkursie na potrzeby Konkursu i Organizatora, w tym w celu marketingu, reklamy i popularyzacji usług Organizatora.
 7. Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień o nowych konkursach oraz ofertach usług Organizatora Konkursu.
 • 5

Prawa autorskie

 1. Uczestnicy poprzez przystąpienie do Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć zgłoszonych w ten sposób do Konkursu we wszelkich działaniach marketingowych i reklamowych Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. W szczególności Organizator może wykorzystywać prace zgłoszone do konkursu na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektronicznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w Internecie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także prezentowania prac w celu reklamy, marketingu i popularyzacji usług Organizatora.
 1. Uczestnicy konkursu potwierdzają, iż autorzy prac konkursowych zobowiązali się do niewykonywania wobec Organizatora osobistych praw majątkowych do prac zgłoszonych do Konkursu, w szczególności w zakresie nadzoru nad wykorzystaniem utworu lub decydowania o pierwszej publikacji. Uczestnicy  konkursu potwierdzają, iż autorzy prac konkursowych wyrażają zgodę na publikację utworów anonimowo, tj. bez podania nazwiska ich autora.
 2. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu (dodanie przez Użytkownika zdjęcia do zakładki) jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac .

 

 • 6

Postanowienia końcowe

 1. Organizator może wykluczyć Użytkownika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w przebieg Konkursu lub działają
  w sprzeczności z zasadami fair play zostaną zdyskwalifikowani.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających przekazanie nagrody.
 5. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
 6. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:

Michał Podlas tel. 602 488 717 ; michal.podlas@incaplay.pl

Natalia Świesiulska tel: 602 322 155; natalia.swiesiulska@incaplay.pl

Lusine Duryan tel:602 770 078; lusine.duryan@incaplay.pl

Monika Ludwichowska tel. 606 770 032; monika.ludwichowska@incaplay.pl

22-311-75-11
606-770-098
e-mail: info@incaplay.pl
Al.Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa