Inca Play ogłasza konkurs „Zostań Twarzą Inca Play”, którego celem jest wyłonienie uczestników (dzieci i rodziców) sesji zdjęciowej nowej strefy dla najmłodszych, strefy głownej i sal urodzinowych. To świetna okazja na przeżycie fantastycznej przygody zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. Zgłoszenia zawierające zdjęcia dzieci (w przypadku gdy rodzice również chcieliby wziąć udział w sesji to dzieci z rodzicami) oraz oświadczenie, lub ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres wioleta.dziuba@incaplay.pl
Dzieci i rodzice wytypowani do sesji, po jej zakończeniu otrzymają pełen zapis zdjęć ze swoim udziałem. Fotografem, który poprowadzi sesję jest Kamil Musiejczuk. Jego prace obejrzeć można na facebooku na stronie Musiej Photography.

 

Regulamin konkursu „Zostań Twarzą Inca Play” i sesji zdjęciowej

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.   Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Zostań Twarzą Inca Play” i w następstwie uczestnictwa w sesji zdjęciowej Inca Play.

2.   Organizatorem Konkursu jest Magic City Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-222, Al. Jerozolimskie 179. („Organizator”). Sponsorem nagród („Sponsor”) jest Magic City z siedzibą w Warszawie, 02-222, Al. Jerozolimskie 179.

3.   Konkurs będzie trwał od dnia 11.08.2016r. do dnia 18.08.2016r.

4.   Konkurs organizowany jest na terytorium Miasta Stołecznego Warszawy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz siedziby Organizatora w Inca Play w Warszawie, 02-222, Al. Jerozolimskie 179

5.   Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być dziecko do 12 roku życia, którego rodzic lub opiekun prawny jako osoba fizyczna niebędąca poniżej 18 roku życia, nieubezwłasnowolniona, posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania w Polsce wyrazi pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie i w sesji zdjęciowej oraz przetwarzanie nadesłanych materiałów i danych osobowych w celach konkursowo-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. Nr. 133, poz 883. Dzieci mogą brać udział w konkursie i w sesji zdjęciowej z Rodzicami/Opiekunami Prawnymi spełniającymi powyższe kryteria jako współuczestnikami konkursu.

7.   Biorąc udział w Konkursie Rodzic/Opiekun Prawny Uczestnika potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu i sesji zdjęciowej określone w Regulaminie.

 

 

§ 2

Zasady Konkursu

1.   Podczas trwania Konkursu rodzice lub opiekunowie prawni uczestników konkursu składają  za pośrednictwem usług poczty elektronicznej lub osobiście w recepcji Inca Play maksymalnie 2 zdjęcia dziecka oraz skan lub zdjęcie w formacie JPG uzupełnionego i podpisanego oświadczenia, w treści wiadomości wpisując imię, nazwisko oraz wiek dziecka. Rodzice chcący współuczestniczyć w Sesji zdjęciowej z dziećmi przesyłają swoje zdjęcia jako oddzielny załącznik lub zdjęcia swoje wraz z dziećmi dopisując swoje dane do oświadczenia i wpisując je w treści wiadomości – analogicznie do zgłoszenia dzieci.

2.   Jedna wiadomość nie powinna przekraczać 3MB. Wiadomości większe niż 3MB nie są przepuszczane przez serwer.

3.   Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych lub cudzych zdjęć i danych osobowych.

 

§ 3

Nagrody

 1. Wszystkie Nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Sponsor. Wygrane w konkursie są jednakowe. Za wydanie nagród odpowiada Sponsor.
  1. Udział w sesji zdjęciowej salek urodzinowych i/lub Sali Zabaw; po upływie czasu określonego przez fotografa link do zdjęć z sesji w której dziecko wzięło udział zamieszczonych na serwerze. Każdy z uczestników otrzymuje zapis całego dnia sesji w której wziął udział. Wartość nagrody to 1000zł netto/1 dzień sesji zdjęciowej dla dziecka.
  2. Karnet miesięczny 5 wejść do Sali Zabaw Inca Play ważna do końca listopada 2016r. Karnet jest ważny przez miesiąc od wykorzystania pierwszego wejścia. Wartość nagrody 130zł brutto. Warunkiem otrzymania karnetu jest udział w sesji zdjęciowej.
 2. Do zrealizowania nagrody głównej (sesji zdjęciowej) konieczne jest podpisanie umowy dotyczącej bezpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika sesji przez Magic City Sp. z o. o., grupę Blue City oraz Fotografa Kamila Musiejczuka (zamieszczenie w port folio artystycznym, udostępnienie na stronie internetowej oraz Fanpage portalu Facebook.com, na minimum 2 dni przed planowaną sesją.
 3. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.
 4. O przyznaniu nagrody Rodzic/opiekun uczestnika konkursu zostanie powiadomiony do dnia 19.08.2016r. po zakończeniu Konkursu mailowo lub telefonicznie. Należy wówczas umówić się na podpisanie umowy.
 5. Podpisując umowę, Rodzic/opiekun uczestnika zobowiązuje się zjawić z wybranym do sesji dzieckiem w wyznaczonym dniu i godzinie.
 6. Jedyną możliwą formą przekazania Nagród jest odbiór osobisty przez Rodzica/Opiekuna Prawnego Uczestnika. Warunkiem otrzymania karnetu jest udział w sesji zdjęciowej.
 7. Nagrody w postaci karnetów uczestnicy otrzymują w dniu sesji. Nagrody w postaci zapisu sesji na serwerze Rodzice/ Opiekunowie otrzymują mailowo w postaci linku do serwera umożliwiającego pobranie zdjęć.
 8. Dzieci wytypowane do uczestnictwa w obu sesjach, za decyzją Rodziców/Opiekunów prawnych mogą wziąć udział w obu dniach zdjęciowych lub tylko w wybranym jednym co Rodzice/Opiekunowie Prawni powinni zastrzec przy podpisaniu umowy.
 9. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z nagród jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 1 i 2 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do Nagrody.

 

§ 4

Reklamacje

1.   O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem, Rodzic/Opiekun Prawny Uczestnika Konkursu może poinformować Organizatora. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail: Wioleta.dziuba@incaplay.pl

2.   Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Rodzic/Opiekun Prawny Uczestnika zostanie powiadomiony poprzez e-mail.

3.   Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§ 5

Dane osobowe

1.   Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.

2.   Podanie danych osobowych Uczestnika i Współuczestnika jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagród.

3.   Dane osobowe Uczestników i Współuczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu. Przystępując do Konkursu Rodzic/Opiekun Prawny Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Rodzic/Opiekun Prawny Uczestnika ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych przechowywanych w siedzibie Organizatora.

4.   Zgłaszając zdjęcie do Konkursu Rodzic/Opiekun Prawny Uczestnika przekazuje prawo do nieograniczonego wykorzystania zdjęcia w materiałach związanych z konkursem oraz jakichkolwiek innych materiałach reklamowych. Zdjęcia stanowią od momentu zgłoszenia własność Organizatora.

 

§ 6

Sesja zdjęciowa

 

 1. Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczestników poprzez przystąpienie do Konkursu, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Sponsora wizerunku ich dzieci utrwalonego w trakcie sesji zdjęciowej we wszelkich działaniach  marketingowych i reklamowych Sponsora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczestników wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Sponsora utworów zależnych, powstałych w wyniku aranżacji lub przeróbek powstałych podczas sesji zdjęciowych fotografii.
 1. Dni sesji zdjęciowych to odpowiednio: Sesja Sali Zabaw 22.08.2016r., Sesja Sal Urodzinowych 23.08.2016r. Każda z sesji rozpoczyna się o godz. 14:00 i trwać będzie do ok. godz 19:00.
 2. W trakcie trwania każdej z sesji przewidziana jest przerwa półgodzinna.
 3. Organizator zapewnia posiłek i wodę dla Uczestników Sesji.
 4. Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczestników Sesji są zobowiązani przebywać na terenie Inca Play wraz z dziećmi w trakcie całego czasu trwania zdjęć.
 5. Rodzice/ Opiekunowie Prawni nie biorący udziału w Sesji jako współuczestnicy zobowiązani są nie utrudniać pracy Fotografowi ani jego zespołowi w trakcie trwania zdjęć tj. zachowywać odpowiednią odległość od kadru, sprzętu fotograficznego i fotografa oraz stosować się do uwag fotografa.
 6. Rodzice/Opiekunowie prawni przed rozpoczęciem zdjęć powinni wyjaśnić dzieciom jak powinny zachowywać się względem fotografa i jego zespołu oraz pracowników Inca Play.
 7. Wszelkie szkody dokonane przez dzieci na rzecz Organizatora lub Fotografa zostaną pokryte przez Rodziców/Opiekunów Prawnych Uczestników Sesji, którzy ich dokonali.
 8. Uczestnicy Sesji biorą w niej udział w strojach własnych. Preferowane stroje do każdej z części sesji zostaną objaśnione Rodzicom/Opiekunom Prawnym Uczestników sesji drogą mailową, telefoniczną lub bezpośrednio podczas spotkania w celu podpisania umowy.
 9. Charakteryzacja Uczestników sesji (fryzury, makijaże) są sprawą indywidualną Rodziców/Opiekunów prawnych Uczestników Sesji, która może zostać poruszona podczas spotkania w celu podpisania umowy.
 10. Uczestnicy i ich rodzice/opiekunowie zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Sali Zabaw Inca Play z którym mogą zapoznać się na stronie internetowej WWW.INCAPLAY.PL, przed wejściem do Sali Zabaw lub w Sali głównej Inca Play.
 11. Fotografem prowadzącym obie części Sesji jest Kamil Musiejczuk.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Sali Zabaw Inca Play.
 2. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu oraz ich Rodziców/Prawnych Opiekunów.
 3. Organizator ma prawo do bezwarunkowego i nie odwoływalnego usuwania zgłoszeń konkursowych naruszających prawo i dobre obyczaje.
 4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

Ja, niżej podpisany/a ____________________ działający we własnym imieniu oraz jako  ojciec/matka, w imieniu:__________________ ,zwanym dalej „Dzieckiem” , niniejszym oświadczam, co następuje:

Jestem Ojcem/Matką/Opiekunem Prawnym,  posiadam pełnię władzy rodzicielskiej (która nie została zawieszona) nad niepełnoletnim Dzieckiem i jestem uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgód, oświadczeń i zapewnień odnoszących się do Dziecka a zawartych w treści niniejszego dokumentu. Potwierdzam iż zapoznałem/am się z regulaminem konkursowym i akceptuję go.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i nadesłanych fotografii w celu realizacji Konkursu, w zakresie wskazanym w Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926).

 

_______________________

Data i podpis

22-311-75-11
606-770-098
e-mail: info@incaplay.pl
Al.Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa