REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJĘĆ URODZINOWYCH „Urodziny w Klubie”

prowadzonym przez Magic City Sp. z o. o. z siedzibą Warszawie

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób organizujących i uczestniczących w przyjęciach organizowanych w klubie Lucid.

2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Pracownik Inca Play jest zobowiązany poinformować organizatora o możliwości zapoznania się z Regulaminem na stronie internetowej WWW.INCAPLAY.PL. Na prośbę organizatora przyjęcia pracownik prześle Regulamin na adres mailowy podany przez organizatora.

3. Organizatorzy i uczestnicy przyjęć zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu jak również Regulaminu Sali Zabaw Inca Play, Regulaminu Kawiarenek Inca Play i regulaminów poszczególnych atrakcji znajdujących się w Sali Zabaw oraz regulaminów wszystkich partnerów przyjęć urodzinowych: Minigolfa, Virtual Reality, TwójRobot oraz pozostałych.

4. Przyjęcia organizowane są dla dzieci w wieku od 8 do 16 roku życia do 16. Organizatorem przyjęcia musi być osoba pełnoletnia.

5. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia opieki i nadzoru nad wszystkimi dziećmi biorącymi udział w przyjęciu. Prowadzący klubu Lucid nie zapewnia opieki nad dziećmi biorącymi udział w przyjęciu. Organizator zobowiązany jest przebywać na terenie klubu przez cały czas trwania przyjęcia i do czasu opuszczenia klubu przez ostatniego uczestnika przyjęcia lub upewnienia się, że każdy z uczestników przyjęcia pozostaje w obrębie klubu pod opieką opiekuna.

6. Organizator jest zobowiązany do poinformowania wszystkich opiekunów obecnych na przyjęciu urodzinowym o konieczności zgłoszenia pracownikowi recepcji swojego wyjścia i pozostawienia dzieci pod opieką organizatora przyjęcia oraz uzupełnienia stosownego oświadczenia wraz z wszelkimi wymaganymi danymi, w tym numeru dowodu osobistego.

7. Prowadzący i właściciel Inca Play i klubu Lucid oraz właściciel i zarządca Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w trakcie przyjęcia organizowanego w Inca Play chyba, że szkody powstały wyłącznie z ich winy. Wszelka odpowiedzialność spoczywa na organizatorze przyjęcia oraz na opiekunach dzieci biorących udział w przyjęciu. W szczególności organizator przyjęcia ponosi odpowiedzialność za zniszczenia elementów wyposażenia VIP ROOMu oraz innych pomieszczeń w klubie i będzie zobowiązany do dokonania koniecznych napraw lub pokrycia kosztów naprawy powstałej szkody.

8. Przyjęcia organizowane są w klubie Lucid każdego dnia z wyjątkiem poniedziałków i dni, w których Centrum Handlowe Blue City jest zamknięte. Inca Play zastrzega sobie ponadto prawo do odmowy zorganizowania przyjęcia w innym dniu.

9. W każdy dzień oprócz poniedziałku przyjęcia odbywają się o ustalonej porze, jednak nie później niż o 17:00. Standardowy czas trwania przyjęcia urodzinowego wynosi 2,5 godziny.

10. Organizator przyjęcia zobowiązany jest do stawienia się w recepcji Inca Play na 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia.

11. Rezerwacji przyjęć można dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście w recepcji Inca Play.

12. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą wpłacenia zadatku w kwocie 200 złotych. Zadatek należy wpłacić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji na rachunek bankowy wskazany przez pracownika Inca Play lub osobiście w recepcji Inca Play. Po upływie tego terminu rezerwacja zosta je anulowana. W wyjątkowych przypadkach prowadzący Inca Play może wydłużyć powyższy termin. Powyższy termin zostanie odpowiednio skrócony w sytuacji, gdy przyjęcie ma się odbyć w terminie krótszym niż 7 dni od dnia dokonania rezerwacji.

13. Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny i nie ulega zwrotowi.

14. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zmiany terminu przyjęcia. W takim przypadku zapłacony zadatek zostanie zaliczony na poczet ceny takiego przyjęcia, przy czym nie może ono się odbyć później niż w terminie 30 dni od pierwotnego terminu przyjęcia. Jeśli zmiana terminu dokonywana jest w dniu, w którym przyjęcie miało się pierwotnie odbyć, koszty podjętych przez Inca Play działań w związku z przygotowaniem przyjęcia (w tym koszty przygotowanego poczęstunku) zostaną pokryte z wpłaconego zadatku.

15. Po dokonaniu rezerwacji i potwierdzeniu jej wpłaconym zadatkiem urodzinowym organizator przyjęcia ma możliwość dokonania wyboru jednego VIP ROOMu i pakietu urodzinowego. Wpłata zadatku jest warunkiem koniecznym rezerwacji VIP ROOMu. W przypadku płatności bankowych uznaje się tylko i wyłącznie fizyczny wpływ kwoty na konto Magic City Sp. z o.o.

16. Organizator przyjęcia zobowiązuje się poinformować pracowników Inca Play o wszelkich szczególnych wymogach co do przebiegu imprezy i poczęstunku oferowanego w trakcie przyjęcia, w tym w szczególności o alergiach dzieci biorących udział w przyjęciu. Przekazanie takich informacji powinno nastąpić najpóźniej w terminie 3 dni przed dniem przyjęcia.

17. W obrębie klubu Lucid podczas przyjęcia urodzinowego palenie tytoniu oraz spożywanie napojów alkoholowych jest całkowicie zabronione. Na terenie klubu nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

18. Wnoszenie na teren klubu niebezpiecznych i ostrych narzędzi jest zabronione.

19. Koszty organizacji przyjęć określa cennik. Koszt zależny jest w szczególności od wyboru atrakcji urodzinowych i cateringu. Aktualny cennik stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i dostępny jest również na stronie INCA PLAY W ZAKŁADCE URODZINY.

20. Płatność za przyjęcie następuje w dniu przyjęcia. Cena zostanie pomniejszona o kwotę wpłaconego zadatku. Organizator przyjęcia urodzinowego jest zobowiązany uiścić opłatę nie później niż 15 minut po zakończeniu przyjęcia w klubie.

21. Organizator przyjęcia i jeden jubilat/solenizant uczestniczą w przyjęciu bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Organizator nie ponosi kosztów wstępu rodziców i innych osób opiekujących się dzieckiem uczestniczącym w przyjęciu, przy czym dotyczy to wyłącznie dwojga opiekunów każdego dziecka. Organizator ponosi koszty każdego kolejnego opiekuna.

22. Dopuszcza się możliwość modyfikacji rezerwacji, w tym zmiany atrakcji urodzinowych i liczby dzieci uczestniczących w przyjęciu. Zmiany powinny zostać dokonane najpóźniej na 4 dni przed dniem przyjęcia. Zmiany dokonuje się mailowo, telefonicznie lub osobiście w recepcji Inca Play. Zmiany dotyczące atrakcji urodzinowych będą możliwe tylko pod warunkiem dostępności terminu.

23. Przyjęciem urodzinowym opiekuje się koordynator dbający o sprawny przebieg imprezy i pełniący funkcję porządkową w klubie. Koordynator nie opiekuje się dziećmi. W przypadku nie wybrania żadnej z atrakcji dodatkowych przez klienta, koordynator nie pełni funkcji animatora.

24. Ofertę dodatkową w postaci animacji i warsztatów, z wyjątkiem warsztatów prowadzonych przez podwykonawców realizuje w trakcie przyjęcia koordynator. Wspomaganie prowadzenia animacji/ przyjęcia urodzinowego przez dodatkowego animatora wymaga dodatkowej opłaty określonej cennikiem.

25. Organizator ponosi koszty wykupionych pakietów i dodatkowych atrakcji, nawet w sytuacji gdy dzieci z tego nie korzystają.

26. Obowiązkowe opłaty wchodzące w skład przyjęcia to: wynajem VIP ROOMu, koordynator urodzinowy. Dodatkowymi kosztami są: menu Inca Play, wybrane warsztaty oraz atrakcje urodzinowe. 27. Pakiet Urodziny w Klubie nie posiada minimalnej liczby dzieci na przyjęciu.

28. Organizator przyjęcia jest zobowiązany do przestrzegania warunków przyjęcia dla wykupionego pakietu. Przedłużenie trwania przyjęcia ponad czas określony w jednym z pakietów odbywa się po uprzednim ustaleniu takiej możliwości i warunków z pracownikiem Inca Play. W takiej sytuacji uregulowanie płatności następuje po zakończeniu przyjęcia.

29. Prowadzący i właściciel Inca Play i klubu Lucid oraz zarządca i właściciel Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w klubie Lucid.

30. Po zakończeniu przyjęcia urodzinowego w klubie, organizator zobowiązany jest zabrać z niej wszelkie należące do niego mienie. Poczęstunek pozostały po przyjęciu urodzinowym jest utylizowany bezpośrednio po jego zakończeniu, jeżeli klient nie zgłosi odpowiednio wcześniej woli jego spakowania i zabrania koordynatorowi. Posiłki i napoje, których chęć spakowania i zabrania po zakończeniu przyjęcia klient zgłosił, lecz tego nie zrobił są utylizowane wraz z zakończeniem się przyjęć urodzinowych danego dnia.

31. Posiłki i napoje zakupione w ramach oferty urodzinowej mogą być spożywane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych tj. VIP ROOM, miejsca siedzące w loży dla rodziców. Bezwzględnie zakazane jest spożywane posiłków i napojów na atrakcjach, konstrukcjach i poza wyznaczonymi miejscami w klubie. Spożywanie przygotowanego poczęstunku po zakończeniu przyjęcia w Kawiarence Inca Play jest zabronione.

32. Napoje gorące są podawane do salek urodzinowych wyłącznie w kubkach papierowych lub styropianowych. Wyłącznie drinki bezalkoholowe podawane są w szkle.

33. Klub Lucid oraz Inca Play nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji lub niemożność realizacji zleconych przez klienta usług/ofert z przyczyn od nas niezależnych takich jak: wypadki powodujące opóźnienia; zastosowanie się do żądań Zarządu Centrum Handlowego Blue City, straży pożarnej, ochrony Centrum Handlowego; śmierć lub wypadek pracownika/ podwykonawcy, akty wandalizmu i terroru; zamknięcie Centrum Handlowego Blue City; awaria atrakcji, urządzeń, elektryczności, innych czynników niezbędnych do realizacji usługi/oferty; zagrożenie pożarowe lub bezpieczeństwa klientów lub pracowników oraz inne zdarzenia losowe.

34. Magic City Sp. z o. o. z siedzibą Warszawie, Al. Jerozolimskie 179 jest administratorem danych osobowych organizatorów i uczestników przyjęć organizowanych w Klubie Lucid, zbieranych i przetwarzanych w związku z dokonaniem rezerwacji oraz realizacją przyjęcia w klubie. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji umowy zawartej z organizatorami przyjęcia oraz w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych m.in. takich jak marketing bezpośredni własnych usług administratora. Każdy korzystający z klubu Lucid, którego dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji umowy.

35. Użytkownik klubu będący opiekunem lub rodzicem małoletniego korzystające z klubu ma obowiązek przekazania informacji, o której mowa w punkcie 27 powyżej dziecku (o ile poziom dojrzałości dziecka na to pozwala) w sposób dla niego zrozumiały. 36. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu są; Regulamin Sali Zabaw Inca Play, Regulamin Kawiarenki Inca Play oraz Regulamin Centrum Handlowego Blue City, Regulaminy Podwykonawców przyjęć urodzinowych.

22-311-75-11
606-770-098
e-mail: info@incaplay.pl
Al.Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa