Regulamin korzystania z Pirackiego Statku

znajdującego się na terenie Sali zabaw Inca Play

1. Niniejszy Regulamin korzystania ze Statku Pirackiego (zwany dalej „Regulaminem”) określa podstawowe zasady korzystania ze znajdującej się na terenie sali zabaw „Inca Play” atrakcji w postaci konstrukcji przestrzennej o nazwie „Piracki Statek”.

2. Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie „Pirackiego Statku” oraz wprowadzającym niniejszy Regulamin jest spółka Magic City Sp. z o.o. z/s w Warszawie, tel. kontaktowy: 22-311-75-11 e-mail: info@incaplay.pl.

3. Atrakcja przeznaczona jest dla dzieci od 4 r.ż. Korzystanie z atrakcji przez dzieci poniżej 4 r.ż., a także przez inne osoby małoletnie, może odbywać się wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem dorosłego opiekuna.

4. Atrakcja diabelski młyn i statek pracki są dodatkowo płatne, koszt jednego przejazdu dla 1 osoby wynosi 2zł brutto (2zł/1 kupon), aby skorzystać z tej oferty należy zakupić ją w recepcji, która wyda odpowiednią ilość kuponów, kupon należy przekazać pracownikowi obsługującemu atrakcję. Kupon jest jednorazowy, Magic city nie zwraca kosztów za zagubione kupony oraz niewykorzystane.

5. W ramach zakupionego biletu wstępu do Sali zabaw 2 przejazdy są w cenie biletu, można je wykorzystać w dowolnej

konfiguracji np.: pierwszy przejazd 1 atrakcja, drugi przejazd druga atrakcja lub 2 przejazdy 1 atrakcja, lub 2 osoby 1 atrakcja.
6. Jeden przejazd oznacza, ze jedna osoba korzysta z jednej atrakcji. Jeżeli 2 osoby chcą skorzystać z 1 atrakcji są to już 2 przejazdy.

7. Nielimitowane przejazdy na atrakcje diabelski młyn i statek można dokupić w ramach przyjęcia urodzinowego dla wszystkich gości, którzy zostaną specjalnie oznaczeni, aby móc skorzystać z usługi.

8. Zabrania się wchodzenia na atrakcję podczas nieobecności pracownika „Inca Play”.

9. Zabrania się wchodzenia na atrakcję podczas nieobecności pracownika sali zabaw „Inca Play”.

10. Z atrakcji nie mogą korzystać kobiety w ciąży, osoby z chorobami kręgosłupa, serca, z wadami układu ruchowego, z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi problemami zdrowotnymi uniemożliwiającymi lub istotnie utrudniającymi prawidłowe zajęcie miejsca na statku, a także osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

11. Z atrakcji jednocześnie może korzystać max. 12 osób.

12. Pasażerowie statku powinni zająć miejsca tak, aby między prawą a lewą stroną była zachowana równowaga ciężaru.

13. Bramka wejściowa musi być zawsze zamknięta.

14. Zabrania się wchodzenia na atrakcję z przedmiotami, które mogą stwarzać zagrożenie, np. apaszki, szaliki, zabawki, ostro zakończone lub twarde przedmioty, itp.

15. Zabrania się wchodzenia z jedzeniem i piciem.

16. Podczas jazdy zakazuje się: wstawania, podnoszenia blokady zabezpieczającej, odwracania się, zmieniania miejsc, dosiadania się w trakcie jazdy, rzucania obuwiem zmiennym i skarpetkami oraz wszelkich innych zachowań, które wpływają na naruszenie bezpieczeństwa korzystania z atrakcji.

17. W przypadku powstania kolejki, po zakończonej jeździe należy opuścić atrakcję i udostępnić jazdę innym.

18. Osoby korzystające ze „Statku Pirackiego” są zobowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom pracowników „Inca Play”. W przypadku niewłaściwego zachowania osoby będącej na karuzeli pracownik „Inca Play” obsługujący atrakcję ma prawo osobę tę wyprosić.

19. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu jest Regulamin sali zabaw, dostępny na stronie www oraz w punkcie informacyjnym sali zabaw „Inca Play”.

20. W sprawach porządkowych nie ujętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga podmiot odpowiedzialny za prowadzenie sali zabaw „Inca Play”, określony w pkt 2. powyżej.

22-311-75-11
606-770-098
e-mail: info@incaplay.pl
Al.Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa