Regulamin korzystania z diabelskiego młyna

znajdującego się na terenie Sali zabaw Inca Play

1. Niniejszy Regulamin korzystania z Diabelskiego Młynu (zwany dalej „Regulaminem”) określa podstawowe zasady korzystania ze znajdującej się na terenie sali zabaw „Inca Play” atrakcji w postaci konstrukcji przestrzennej o nazwie „Diabelski Młyn”.

2. Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie „Diabelskiego Młynu” oraz wprowadzającym niniejszy Regulamin jest spółka Magic City Sp. z o.o. z/s w Warszawie, tel. kontaktowy: 22-311-75-11 e-mail: info@incaplay.pl.

3. Atrakcja przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4 r.ż. Korzystanie przez dzieci do 4 r.ż., a także przez inne osoby małoletnie, może odbywać się wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem dorosłego opiekuna.

4. Atrakcja diabelski młyn i statek pracki są dodatkowo płatne, koszt jednego przejazdu dla 1 osoby wynosi 2zł brutto (2zł/1 kupon), aby skorzystać z tej oferty należy zakupić ją w recepcji, która wyda odpowiednią ilość kuponów, kupon należy przekazać pracownikowi obsługującemu atrakcję. Kupon jest jednorazowy, Magic city nie zwraca kosztów za zagubione kupony oraz niewykorzystane.

5. W ramach zakupionego biletu wstępu do Sali zabaw 2 przejazdy są w cenie biletu, można je wykorzystać w dowolnej konfiguracji np.: pierwszy przejazd 1 atrakcja, drugi przejazd druga atrakcja lub 2 przejazdy 1 atrakcja, lub 2 osoby 1 atrakcja.

6. Jeden przejazd oznacza, ze jedna osoba korzysta z jednej atrakcji. Jeżeli 2 osoby chcą skorzystać z 1 atrakcji są to już 2 przejazdy.

7. Nielimitowane przejazdy na atrakcje diabelski młyn i statek można dokupić w ramach przyjęcia urodzinowego dla wszystkich gości, którzy zostaną specjalnie oznaczeni, aby móc skorzystać z usługi.

8. Zabrania się wchodzenia na atrakcję podczas nieobecności pracownika „Inca Play”.

9. Z atrakcji nie mogą korzystać kobiety w ciąży, osoby z chorobami kręgosłupa, serca, z wadami układu ruchowego, z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi problemami zdrowotnymi uniemożliwiającymi lub istotnie utrudniającymi prawidłowe zajęcie miejsca w gondoli, a także osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

10. W jednym wagoniku mogą przebywać max 4 osoby, z zastrzeżeniem pkt 7. poniżej.

11. Dopuszczalne obciążenie jednej gondoli wynosi 300 kg.

12. Drzwiczki wejściowe muszą być zawsze zamknięte, a pasy zapięte.

13. Zabrania się wchodzenia na atrakcję z przedmiotami, które mogą stwarzać zagrożenie, np. apaszki, szaliki, zabawki, ostro zakończone lub twarde przedmioty, itp.

14. Zabrania się wchodzenia z jedzeniem i piciem.

15. Podczas jazdy zakazuje się: wstawania, rozpisania pasów, bujania się, chwytania za ręce między sąsiadującymi gondolami, rzucania obuwiem zmiennym i skarpetkami oraz wszelkich innych zachowań, które wpływają na naruszenie bezpieczeństwa korzystania z atrakcji.

16. W przypadku powstania kolejki, po zakończonej jeździe należy opuścić atrakcję i udostępnić jazdę innym.

17. Osoby korzystające z „Diabelskiego Młynu” są zobowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom pracowników „Inca Play”. W przypadku niewłaściwego zachowania osoby będącej na karuzeli, pracownik „Inca Play” obsługujący atrakcję ma prawo osobę tę wyprosić z terenu sali zabaw.

18. Na terenie atrakcji mogą przebywać jedynie pasażerowie gondoli. Pozostałe osoby muszą znajdować się po zewnętrznej stronie bramek.

19. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu jest Regulamin sali zabaw dostępny na stronie www.incaplay.pl oraz w punkcie informacyjnym sali zabaw „Inca Play”.

20. W sprawach porządkowych nie ujętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Sali zabaw „Inca Play”, określony w pkt 2. powyżej.

22-311-75-11
606-770-098
e-mail: info@incaplay.pl
Al.Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa