Regulamin Kawiarenki Inca Play

 prowadzonej przez Magic City Sp. z o. o. z siedzibą Warszawie

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Kawiarenki Inca Play. Wejście na teren Kawiarenki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Z Kawiarenki Inca Play mogą korzystać dzieci, które korzystają z Sali Zabaw Inca Play oraz ich opiekunowie.
3. Dzieci korzystają z Kawiarenki pod opieką rodzica lub innego pełnoletniego opiekuna. Wszelką odpowiedzialność związaną z korzystaniem z Kawiarenki ponosi opiekun.
4. Kawiarenka jest otwarta w dniach i w godzinach funkcjonowania Sali Zabaw Inca Play.
5. Spożywanie na terenie Kawiarenki, własnej, niezakupionej w Kawiarence żywności i napojów, jak również żywności przygotowanej w związku z organizowanymi w Inca Play przyjęciami jest zabronione. Posiłki i napoje mogą być spożywane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych tj. Kawiarenka lub Salki Urodzinowe, miejsca siedzące w Sali Głównej. Bezwzględnie zakazane jest spożywane posiłków i napojów na atrakcjach, konstrukcjach i zabawkach.
6. Prosimy o przemyślane zakupy – zamówione produkty nie podlegają zwrotowi i wymianie.
7. Przed zakupem Klient ma prawo uzyskać informację o składzie produktu i czasie oczekiwania na jego przygotowanie.
8. Kawiarenka nie posiada obsługi kelnerskiej, w związku z czym zamówione produkty należy po ich przygotowaniu odebrać osobiście. Jeśli Klient zwleka z odbiorem zamówionego produktu Kawiarenka nie ponosi odpowiedzialności za zmiany zachodzące w produktach w tym czasie.
9. Łączenie stołów w Kawiarence jest zabronione. Nie dotyczy to łączenia stołów przez obsługę Kawiarenki.
10. Rezerwacje stolików są odpłatne. Rezerwacje dokonywane są telefonicznie, mailowo lub osobiście w recepcji Sali Zabaw Inca Play. Informację na temat aktualnego kosztu rezerwacji przekazują pracownicy recepcji Sali Zabaw Inca Play.
11. Prowadzący i właściciel Inca Play oraz zarządca i właściciel Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w Kawiarence, chyba, że szkoda powstała wyłącznie z ich winy.
12. Obsługa Kawiarenki zastrzega sobie prawo do posprzątania stolików oraz żywności/zamówionych produktów i ich utylizacji, jeśli uzna, że stolik został opuszczony przez Klientów.
13. Na terenie Kawiarenki palenie tytoniu oraz spożywanie napojów alkoholowych jest całkowicie zabronione. Na terenie Kawiarenki nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
14. Klienci Kawiarenki ponoszą odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia Kawiarenki.
15. Integralną część niniejszego Regulaminu Kawiarenki Inca Play stanowią Regulamin Sali Zabaw Inca Play oraz Regulamin Urodzin. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia powyższych regulaminów.
16. Obsługa Kawiarenki nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Kawiarence, w tym rzeczy pozostawione bez opieki.
17. Inca Play nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji lub niemożność realizacji zleconych przez klienta usług/ofert z przyczyn od nas niezależnych takich jak: wypadki powodujące opóźnienia; zastosowanie się do żądań Zarządu Centrum Handlowego Blue City, straży pożarnej, ochrony Centrum Handlowego; śmierć lub wypadek pracownika/ podwykonawcy, akty wandalizmu i terroru; zamknięcie Centrum Handlowego Blue City; awaria atrakcji, urządzeń, elektryczności, innych czynników niezbędnych do realizacji usługi/oferty; zagrożenie pożarowe lub bezpieczeństwa klientów lub pracowników oraz inne zdarzenia losowe.