Regulamin balu karnawałowego 27.02.2022

1. Niniejszy Regulamin balu karnawałowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i uczestników balu karnawałowego. Wejście na teren sali zabaw lub zakup biletu stacjonarnie lub internetowo na bal jest równoznaczne z akceptacją wszystkich regulaminów tam obowiązujących.
2. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację balu karnawałowego na terenie Sali zabaw Inca Play oraz wprowadzającym niniejszy Regulamin jest spółka Magic City Sp. z o.o. z/s w Warszawie, tel. kontaktowy: 22 311 75 11, e-mail: info@incaplay.pl.
3. Bal karnawałowy odbędzie się 27.02.2022 (niedziela) w godzinach 10:00 – 13:00.
4. W czasie trwania balu odbędzie się pokaz magiczny, zabawa taneczna oraz wolna zabawa uczestników balu.
5. Bal karnawałowy przeznaczony jest dla dzieci od 5 do 12 r.ż. Starsze dzieci mogą w nich uczestniczyć pod warunkiem zachowywania się w sposób nie przeszkadzający animatorowi w prowadzeniu zajęć dla młodszych uczestników.
6. Kwoty biletów na bal karnawałowy określa cennik, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
7. W przypadku, gdy dziecko biorące udział w balu przeszkadza osobie prowadzącej, ma ona prawo do zwrócenia się do rodziców/opiekunów, aby uspokoili dziecko.
8. Podczas zajęć z animatorem wskazane jest, aby rodzice bądź opiekunowie muszą przebywać na terenie sali zabaw Inca Play (wymóg w przypadku dzieci poniżej 6 roku życia).
9. Podczas pokazu magicznego oraz zabawy tanecznej główny plac zabaw jest zamknięty. Zarówno dzieci jak i rodzice bądź opiekunowie mogą przebywać tylko w strefach wyznaczonych. Otwarcie placu głównego nastąpi po zakończeniu pokazu magii oraz imprezy tanecznej, około godziny 12:00.
10. Maksymalna liczba dziecięcych uczestników na balu wynosi 100 plus rodzice/opiekunowie.
11. Rodzice lub opiekunowie dostają przy wejściu opaskę. Bal trwa do godziny 13:00. Po tym czasie rodzice z dziećmi są zobowiązani opuścić teren Sali zabaw. Jeśli chcą zostać, muszą wykupić bilet zgodny z aktualnym cennikiem.
12. Sala zabaw między 10:00 a 13:00 będzie zamknięta dla klientów indywidualnych, chyba że chcą oni zakupić bilety na bal i mają taką możliwość ze względu na obowiązujący limit. Późniejsze wejście nie obliguje do zniżki wynikającej z krótszej obecności na zabawie.
13. Na poczęstunek każde dziecko otrzyma kupon, który będzie mogło zrealizować przy barze w ustalonej odgórnie godzinie. W skład poczęstunku wchodzą 2 kawałki pizzy / dziecko oraz woda/lemoniada bez limitu.
14. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
15. Sala zabaw Inca Play zastrzega sobie prawo do odwołania balu w danym dniu bez podania przyczyny. W takim przypadku uczestnicy otrzymają zwrot kosztów za bilety w postaci przelewu lub wymiennie wejściówek na salę zabaw do wykorzystania w innym terminie o tej samej wartości co zakupiony bilet/bilety.
16. Podczas balu karnawałowego będą wykonywane zdjęcia, mogą zostać umieszczone w celach promocyjnych na stronach internetowych oraz social mediach Sali zabaw Inca Play oraz CH Blue City. Tym samym udział dzieci w warsztatach lub animacjach jest równoznaczny z zezwoleniem na wykorzystywanie wizerunku dziecka przez zarządcę sali zabaw Inca Play oraz zarządcę i właściciela Centrum Handlowego Blue City do celów marketingu i promocji własnych usług.
17. Uczestnicy balu karnawałowego mają zakaz rejestrowania cyfrowego pokazu iluzji oraz zabawy tanecznej dłużej niż 3 minuty.
18. Prowadzący i właściciel sali zabaw oraz zarządca i właściciel Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w szatni lub w innych miejscach na terenie sali zabaw. Rzeczy znalezione lub pozostawione w szatni będą przechowywane przez prowadzącego salę zabaw przez tydzień od dnia znalezienia, a po tym terminie prowadzący salę zabaw będzie mógł oddać pozostawione rzeczy na cele charytatywne.
19. Każde dziecko i każdy opiekun chcący uczestniczyć w balu karnawałowym zobowiązany jest do zmiany obuwia, rajstop lub skarpetek w szatni po wejściu na salę zabaw. Skarpetki można nabyć w recepcji. Opiekunowie mogą także korzystać z ochraniaczy na buty (ochraniacze są bezpłatne). Bezwzględnie zabronione jest wchodzenie na teren Sali zabaw podczas balu karnawałowego w obuwiu na wysokim obcasie, w niezmienionych skarpetkach, rajstopach lub z bosą stopą.
20. Opiekunowie zobowiązani są osłaniania na terenie sali zabaw ust i nosa.
21. Prowadzący salę zabaw zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na salę zabaw osobie, której zachowanie jest niezgodne z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w regulaminach na sali zabaw.
22. Prowadzący, właściciel oraz pozostały personel sali zabaw nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji lub niemożność realizacji zleconych przez klienta usług/ofert z przyczyn niezależnych od obsługi i zarządu sali zabaw takich, jak: wypadki powodujące opóźnienia; zastosowanie się do żądań Zarządu Centrum Handlowego Blue City, straży pożarnej, ochrony Centrum Handlowego; śmierć lub wypadek pracownika/ podwykonawcy akty wandalizmu i terroru; zamknięcie Centrum Handlowego Blue City; awaria atrakcji, urządzeń, elektryczności, innych.
22. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w recepcji sali zabaw w dniu wizyty. Reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia jest dowód wniesienia opłaty za uczestnictwo w balu oraz wypełnienie protokołu reklamacyjnego. Odpowiedź na złożoną reklamację nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
23. Zarządca Inca Play informuje, iż ze względów bezpieczeństwa obszar sali zabaw jest objęty monitoringiem wizualnym.
24. Magic City Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119).
25. Sposób przetwarzania danych osobowych, których Magic City Sp. z o.o. jest Administratorem oraz prawa i żądania osób, których dane są przetwarzane opisany jest w Polityce Prywatności Inca Play zamieszczonej na stronie internetowej www.incaplay.pl oraz na recepcji Sali Zabaw Inca Play. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@incaplay.pl
26. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu są; Regulamin Sali Zabaw, Regulamin Kawiarni Inca Cafe, Regulamin Centrum Handlowego Blue City oraz Polityka Prywatności Inca Play, dostępne na stronie www.incaplay.pl oraz w punkcie informacyjnym sali zabaw Inca Play.
27. W sprawach porządkowych nieujętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Sali zabaw Inca Play, określony w pkt 2. powyżej.

22-311-75-11
606-770-098
e-mail: info@incaplay.pl
Al.Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa