Regulamin Placu

prowadzonego przez Magic City Sp. z o. o. z siedzibą Warszawie

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Placu Zabaw Inca Play. Wejście na teren Placu Zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Placu Zabaw oraz regulaminów poszczególnych atrakcji znajdujących się na Placu Zabaw.
 2. Z dużych atrakcji Placu Zabaw (w tym w szczególności statku pirackiego, skaczącej wieży, rurowiska, diabelskiego młyna) mogą korzystać dzieci w każdym wieku, przy czym dzieci w wieku poniżej 6 lat mogą korzystać z tych atrakcji tylko razem z opiekunem.
 3. Z małych konstrukcji Placu Zabaw (w tym w szczególności labiryntu przeszkód) mogą korzystać wyłącznie dzieci w wieku do 6 lat.
 4. W regulaminach poszczególnych atrakcji Placu Zabaw mogą zostać ustalone inne granice wieku dzieci korzystających z danych atrakcji, niż określone w punkcie 2 i 3 powyżej. Rozstrzygnięcie zależy od osoby obsługującej atrakcję i rodziców którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci w trakcie ich korzystania z atrakcji.
 5. Dzieci korzystają z Placu Zabaw pod opieką rodzica lub innego pełnoletniego opiekuna. Prowadzący Plac Zabaw nie zapewnia opieki nad dziećmi korzystającymi z Placu Zabaw. Pozostawienie dziecka na Placu Zabaw bez opieki odbywa się na ryzyko opiekuna. W przypadku pozostawienia dziecka na Placu Zabaw i nieodebrania go do czasu zamknięcia Placu Zabaw prowadzący Plac Zabaw poinformuje właściwe organy (w tym policję i pogotowie opiekuńcze) o pozostawieniu dziecka bez opieki.
 6. Opiekunowie pozostawiający dziecko na Placu Zabaw bez opieki zobowiązani są powiadomić o tym pracownika recepcji i uzupełnić stosowne oświadczenie zapisując na nim swoje dane kontaktowe, w tym numer dowodu osobistego. Pozostawienie dziecka bez opieki na Placu Zabaw jest możliwe na nie dłużej niż 2 godziny. Minimalny wiek dziecka jakie można pozostawić bez opieki w Sali Zabaw to 6 lat.
 7. Wejście na Plac Zabaw i jego opuszczenie przez dziecko, możliwe jest wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna.
 8. Prowadzący i właściciel Placu Zabaw oraz zarządca i właściciel Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem przez dzieci i ich opiekunów z Placu Zabaw, chyba że takie szkody powstały z ich winy. Prowadzący i właściciel Placu Zabaw oraz zarządca i właściciel Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z Placu Zabaw, które nie przestrzegają Regulaminu lub innych powszechnie przyjętych reguł bezpieczeństwa. Jeśli dziecko, za przyzwoleniem opiekuna, korzysta z Placu Zabaw w sposób niewłaściwy do jego wieku, predyspozycji i umiejętności lub sprzeczny z niniejszym Regulaminem, odpowiedzialność prowadzącego i właściciela Placu Zabaw oraz zarządcy i właściciela Centrum Handlowego Blue City jest wyłączona.
 9. Plac Zabaw jest otwarty 6 dni w tygodniu (od wtorku do niedzieli), z wyjątkiem dni, w których Centrum Handlowe Blue City jest zamknięte. Prowadzący Plac Zabaw zastrzega sobie prawo do zamknięcia Placu Zabaw, po wcześniejszym podaniu informacji na stronie internetowej www.incaplay.pl bądź w innej formie.
 10. Ceny biletów za wstęp dzieci na Plac Zabaw określa cennik. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi. Aktualny cennik stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 11. Prowadzący Plac Zabaw zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za korzystanie z określonych atrakcji Placu Zabaw. Informacja na temat atrakcji, za które pobiera się dodatkowe opłaty oraz wysokości takich opłat zawarte są w cenniku.
 12. Rodzice i inne osoby opiekujące się dzieckiem, wchodząc na Plac Zabaw ponoszą opłatę zgodną z aktualnym cennikiem.
 13. Prowadzący Plac Zabaw zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na Plac Zabaw w przypadku nadmiernej liczby osób przebywających w danej chwili na terenie Placu Zabaw.
 14. Prowadzący Plac Zabaw zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na atrakcje konkretnym osobom lub całkowite wyłączenie z użytku konkretnych atrakcji/ sprzętów w przypadku gdy ulegną one awarii lub prawidłowość ich funkcjonowania wzbudza zastrzeżenia lub zachowanie osób z nich korzystających jest niezgodne z przyjętymi względami bezpieczeństwa. Odłączenie atrakcji z przyczyn zdarzeń losowych (awarii, wypadków) lub wzgledów bezpieczeństwa nie stanowi podstawy do obniżenia ceny biletu wstępu lub zwrotu jego wartości.
 15. Obsługa i Zarząd Placu Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji lub niemożność realizacji zleconych przez klienta usług/ofert z przyczyn niezależnych od obsługi i Zarządu Placu Zabaw takich jak: wypadki powodujące opóźnienia; zastosowanie się do żądań Zarządu Centrum Handlowego Blue City, straży pożarnej, ochrony Centrum Handlowego; śmierć lub wypadek pracownika/ podwykonawcy, akty wandalizmu i terroru; zamknięcie Centrum Handlowego Blue City; awaria atrakcji, urządzeń, elektryczności, innych czynników niezbędnych do realizacji usługi/oferty ; zagrożenie pożarowe lub bezpieczeństwa klientów lub pracowników oraz inne zdarzenia losowe.
 16. Dziecko i opiekun pozostający z dzieckiem na terenie Placu Zabaw są zobowiązani do pozostawienia ubrania i obuwia w szatni. Dzieci korzystają z Placu Zabaw w skarpetkach, rajstopach lub obuwiu zmiennym. Opiekunowie korzystają z Placu Zabaw bez obuwia lub w ochraniaczach, przy czym korzystanie przez opiekunów z Placu Zabaw w butach na wysokim obcasie jest bezwzględnie zabronione. Opiekunowie korzystający z Placu Zabaw w obuwiu lub bez ochraniaczy mogą zostać poproszeni o opuszczenie Placu Zabaw. Opiekunowie powinni dopilnować, aby dziecko zdjęło wszelkie elementy ubioru (w tym w szczególności biżuterię dziecięcą), które mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo w czasie zabawy.
 17. Prowadzący i właściciel Placu Zabaw oraz zarządca i właściciel Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w szatni lub w innych miejscach na terenie Placu Zabaw. Rzeczy znalezione lub pozostawione w szatni będą przechowywane przez prowadzącego Plac Zabaw przez okres dwóch tygodni od dnia znalezienia, a po tym terminie prowadzący Plac Zabaw będzie mógł oddać pozostawione rzeczy na cele charytatywne.
 18. Korzystający z Placu Zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.
 19. Posiłki i napoje zakupione w kawiarence Inca Play lub w ramach oferty urodzinowej mogą być spożywane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych tj. Kawiarenka lub Salki Urodzinowe, miejsca siedzące w Sali Głównej. Bezwzględnie zakazane jest spożywane posiłków i napojów na atrakcjach, konstrukcjach i zabawkach. Spożywanie własnych posiłków, niezakupionych w Kawiarence Inca Play lub w ramach oferty urodzinowej Inca Play jest zabronione.
 20. Na terenie Placu Zabaw palenie tytoniu oraz spożywanie napojów alkoholowych jest całkowicie zabronione. Na terenie Placu Zabaw nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 21. Wynoszenie z Placu Zabaw zabawek, urządzeń i wszelkich elementów konstrukcji Placu Zabaw jest zabronione. Za zniszczenie lub uszkodzenie przez dziecko zabawek lub urządzeń Placu Zabaw odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
 22. Wnoszenie na Plac Zabaw wszelkich przedmiotów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla korzystających z Placu Zabaw, jak również wnoszenie własnych zabawek na Plac Zabaw jest zabronione.
 23. Wprowadzanie zwierząt na Plac Zabaw jest zabronione.
 24. Pracownicy Placu Zabaw mogą poprosić o opuszczenie Placu Zabaw osobę korzystającą z Placu Zabaw, która nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub regulaminu poszczególnych atrakcji, jak również osobę, która zachowuje się niewłaściwe i poprzez swoje zachowanie uniemożliwia korzystanie z Placu Zabaw przez inne osoby lub stwarza choćby potencjalne niebezpieczeństwo dla innych osób korzystających z Placu Zabaw.
 25. Prowadzący Plac Zabaw informuje, iż ze względów bezpieczeństwa obszar Placu Zabaw jest objęty monitoringiem wizualnym.
 26. Magic City Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, Al. Jerozolimskie 179 jest administratorem danych osobowych osób korzystających z Placu Zabaw zbieranych i przetwarzanych w związku z monitoringiem. Każdy korzystający z Placu Zabaw, którego dane są przetwarzane przez Zarządcę ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu korzystania z Placu Zabaw.
 27. Opiekun lub rodzic dziecka korzystającego z Placu Zabaw ma obowiązek przekazania informacji, o której mowa w punkcie 22 i 23 powyżej dziecku (o ile poziom dojrzałości dziecka na to pozwala) w sposób dla niego zrozumiały.
 28. Tanie poranki w Inca Play.„Tanie poranki” obowiązują w godzinach 9:00-12:00.Cena biletu obowiązującego w godzinach 9:00-12:00 to 15 zł.

  Z biletem „Tanie poranki” obowiązuje zniżka na kawę i herbatę w kawiarni Inca Cafe -20%.

  Każdy, kto decyduje się pozostać na placu zabaw po godzinie 12:00 zobowiązany jest dokupić całodniowy bilet w kasie Sali zabaw. Dopłata do biletu to 15 zł.

  Pozostanie dzieci  na placu zabaw po godzinie 12:00 bez dodatkowego biletu będzie skutkowało wyproszeniem z Sali zabaw.

  Dzieci od 9:00 do 12:00 mogą korzystać ze Strefy Malucha, a od godziny 11:00 z Małpiego Gaju w Sali głównej Inca Play.

  Atrakcje na głównej sali takie jak: diabelski młyn, skacząca wieża, piracki statek uruchamiane są dopiero od godziny 11:00.

  Ze Strefy Malucha korzystać mogą wyłącznie dzieci do 5 roku życia.

22-311-75-11
606-770-098
e-mail: info@incaplay.pl
Al.Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa