Regulamin Grup

prowadzonego przez Magic City Sp. z o. o. z siedzibą Warszawie

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki grup zorganizowanych korzystających z Sali Zabaw Inca Play. Wejście na teren Sali Zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Sali Zabaw oraz regulaminów poszczególnych atrakcji znajdujących się na Placu Zabaw.
 2. Z dużych atrakcji Sali Zabaw (w tym w szczególności statku pirackiego, skaczącej wieży, rurowiska, diabelskiego młyna) mogą korzystać dzieci w każdym wieku, przy czym dzieci w wieku poniżej 6 lat mogą korzystać z tych atrakcji tylko razem z opiekunem.
 3. Z małych konstrukcji Sali Zabaw (w tym w szczególności labiryntu przeszkód) mogą korzystać wyłącznie dzieci w wieku do 6 lat.
 4. W regulaminach poszczególnych atrakcji Sali Zabaw mogą zostać ustalone inne granice wieku dzieci korzystających z danych atrakcji, niż określone w punkcie 2 i 3 powyżej. Rozstrzygnięcie zależy od osoby obsługującej atrakcję i opiekunów którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci w trakcie ich korzystania z atrakcji.
 5. Grupy zorganizowane korzystają z Sali Zabaw pod opieką pełnoletnich opiekunów. Prowadzący Salę Zabaw nie zapewnia opieki nad dziećmi korzystającymi z Sali Zabaw.
 6. Prowadzący i właściciel Sali Zabaw oraz zarządca i właściciel Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem przez grupy zorganizowane i ich opiekunów z Sali Zabaw, chyba że takie szkody powstały z ich winy. Prowadzący i właściciel Sali Zabaw oraz zarządca i właściciel Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z Placu Zabaw, które nie przestrzegają Regulaminu lub innych powszechnie przyjętych reguł bezpieczeństwa. Jeśli członkowie grupy zorganizowanej, za przyzwoleniem opiekuna, korzystają z Sali Zabaw w sposób niewłaściwy do swego wieku, predyspozycji i umiejętności lub sprzeczny z niniejszym Regulaminem, odpowiedzialność prowadzącego i właściciela Sali Zabaw oraz zarządcy i właściciela Centrum Handlowego Blue City jest wyłączona.
 7. Minimalna ilość uczestników tworzących grupę zorganizowaną wynosi 15 dzieci.
 8. Sala Zabaw przyjmuje grupy zorganizowane od wtorku do piątku w godzinach 11:00-15:00, z wyjątkiem dni, w których Centrum Handlowe Blue City jest zamknięte. Wizyty grup zorganizowanych w inne dni i godziny niż powyższe mogą odbyć się za przyzwoleniem Managera Inca Play. Wizyta grupy zorganizowanej wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacji, minimum 1 dzień przed planowaną wizytą grupy zorganizowanej w Inca Play.
 9. Ceny biletów za wstęp grup zorganizowanych do Sali Zabaw określa cennik. Zakupione wejście nie podlega zwrotowi. Aktualny cennik stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Ceny wejść w dni i godziny niestandardowe uzgadniane są indywidualnie z Supervisorem Inca Play.
 10. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za korzystanie z określonych atrakcji Sali Zabaw. Informacja na temat ewentualnych atrakcji, za które pobiera się dodatkowe opłaty oraz wysokości takich opłat zawarte są w cenniku.
 11. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na atrakcje konkretnym osobom lub całkowite wyłączenie z użytku konkretnych atrakcji/ sprzętów w przypadku gdy ulegną one awarii lub prawidłowość ich funkcjonowania wzbudza zastrzeżenia lub zachowanie osób z nich korzystających jest niezgodne z przyjętymi względami bezpieczeństwa. Odłączenie atrakcji z przyczyn zdarzeń losowych (awarii, wypadków) lub wzgledów bezpieczeństwa nie stanowi podstawy do obniżenia ceny biletu wstępu lub zwrotu jego wartości.
 12. Opiekunowie grup zorganizowanych korzystają z Sali Zabaw bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
 13. Grupy zorganizowane i ich opiekunowie, na terenie Sali Zabaw są zobowiązani do pozostawienia ubrania i obuwia w szatni. Dzieci korzystają z Sali Zabaw w skarpetkach, rajstopach lub obuwiu zmiennym. Opiekunowie korzystają z Sali Zabaw bez obuwia lub w ochraniaczach, przy czym korzystanie przez opiekunów z Sali Zabaw w butach na wysokim obcasie jest bezwzględnie zabronione. Opiekunowie korzystający z Sali Zabaw w obuwiu lub bez ochraniaczy mogą zostać poproszeni o opuszczenie Sali Zabaw. Opiekunowie powinni dopilnować, aby dzieci zdjęły wszelkie elementy ubioru (w tym w szczególności biżuterię dziecięcą), które mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo w czasie zabawy.
 14. Prowadzący i właściciel Sali Zabaw oraz zarządca i właściciel Centrum Handlowego Blue City nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w szatni lub w innych miejscach na terenie Sali Zabaw. Rzeczy znalezione lub pozostawione w szatni będą przechowywane przez prowadzącego Salę Zabaw przez okres dwóch tygodni od dnia znalezienia, a po tym terminie prowadzący Salę Zabaw będzie mógł oddać pozostawione rzeczy na cele charytatywne.
 15. Korzystający z Sali Zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.
 16. Spożywanie posiłków odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu. Spożywanie własnych posiłków, niezakupionych w Kawiarence Inca Play jest zabronione.
 17. Na terenie Sali Zabaw palenie tytoniu oraz spożywanie napojów alkoholowych jest całkowicie zabronione. Na terenie Sali Zabaw nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 18. Wynoszenie z Sali Zabaw zabawek, urządzeń i wszelkich elementów konstrukcji Sali Zabaw jest zabronione. Za zniszczenie lub uszkodzenie przez grupę zorganizowaną zabawek lub urządzeń Sali Zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 19. Wnoszenie na Salę Zabaw wszelkich przedmiotów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla korzystających z Sali Zabaw, jak również wnoszenie własnych zabawek na Salę Zabaw jest zabronione.
 20. Wprowadzanie zwierząt na Salę Zabaw jest zabronione.
 21. Pracownicy Sali Zabaw mogą poprosić o opuszczenie Sali Zabaw osobę korzystającą z Sali Zabaw, która nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub regulaminu poszczególnych atrakcji, jak również osobę, która zachowuje się niewłaściwe i poprzez swoje zachowanie uniemożliwia korzystanie z Sali Zabaw przez inne osoby lub stwarza choćby potencjalne niebezpieczeństwo dla innych osób korzystających z Sali Zabaw.
 22. Prowadzący Salę Zabaw informuje, iż ze względów bezpieczeństwa obszar Sali Zabaw jest objęty monitoringiem wizualnym.
 23. Magic City Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, Al. Jerozolimskie 179 jest administratorem danych osobowych osób korzystających z Sali Zabaw zbieranych i przetwarzanych w związku z monitoringiem. Każdy korzystający z Sali Zabaw, którego dane są przetwarzane przez Zarządcę ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu korzystania z Sali Zabaw.
 24. Opiekunowie dzieci korzystających z Sali Zabaw mają obowiązek przekazania informacji, o której mowa w punkcie 20 i 21 powyżej, uczestnikom grupy zorganizowanej (o ile poziom dojrzałości dzieci na to pozwala) w sposób dla nich zrozumiały.
22-311-75-11
606-770-098
e-mail: info@incaplay.pl
Al.Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa