Żyj kolorowo z Kiabi! O tym, jakie to proste przekonacie się podczas Dni Dziecka w Inca Play. W weekend 4-5 czerwca nie ominie Was dziecięcy pokaz mody, konkursy z nagrodami od Kiabi, samodzielne projektowanie ubrań i wiele innych atrakcji!

Jeżeli chcecie by Wasze dzieci stały się gwiazdami naszego wybiegu i wygrały komplet ubranek dla dzieci marki Kiabi, to ten konkurs jest właśnie dla Was! Jak myślicie, dlaczego nasz Dzień Dziecka z Kiabi będzie kolorowy? Odpowiedzcie w komentarzu na to pytanie podając preferencje daty uczestnictwa w pokazie mody (4 lub 5 czerwca). Dzieci 10 osób (5 dzieci dnia 4 czerwca i 5 dzieci dnia 5 czerwca), które najciekawiej odpowiedzą na nasze pytanie konkursowe weźmie udział w pokazie mody Kiabi, prezentując wybrane wcześniej przez siebie stylizacje. Po pokazie mody ubranka należą do Was J

Biorąc udział w konkursie potwierdzacie zapoznanie się z regulaminem konkursu:

REGULAMIN KONKURSU
„Modowe Dni Dziecka z Kiabi i Inca Play”
 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie  „Modowy Dzień Dziecka z Kiabi i Inca Play”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Magic City Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa („Organizator”). Organizator zapewnia techniczną pomoc w przeprowadzeniu Konkursu.
 3. Organizator działa we współpracy ze Sklepem Kiabi Blue City w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 179, 02-222, która jest sponsorem nagród („Sponsor”).
 4. Konkurs odbędzie się w dniach od 31 maja do 2 czerwca 2016 i zakończy się o godzinie 23:59.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem profilu Organizatora na stronie internetowej https://www.facebook.com/INCAPLAY.DLA.DZIECI  („Strona Konkursowa”).
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

6.    Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być jedynie osoba pełnoletnia, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, zarejestrowana na Facebook oraz będąca fanem Strony Konkursowej Organizatora.

7.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Sponsora, Organizatora lub podmiotów z nimi powiązanych, ani członkowie ich rodzin.

8.   Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

§ 2

Zasady Konkursu

 

1.    Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie „Jak myślicie, dlaczego nasz Dzień Dziecka z Kiabi będzie kolorowy?” Podczas trwania Konkursu Uczestnicy będą pisać swoje odpowiedzi w komentarzach pod postem konkursowym udostępnionym na Stronie Konkursowej. Wygrywa 5 osób które najciekawiej odpowiedzą na pytanie i swoją odpowiedź uzasadnią podając preferencję uczestnictwa w pokazie mody 4 czerwca oraz 5 osób które najciekawiej odpowiedzą na pytanie i swoją odpowiedź uzasadnią podając preferencję uczestnictwa w pokazie mody 5 czerwca . Listę zwycięzców opublikujemy 3 czerwca.

2.    Jeden Uczestnik może zamieścić jedną odpowiedź.

3.    Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w Serwisie Facebook.com.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości jego profilu lub w przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości, w tym naruszenia niniejszego Regulaminu lub praw osób trzecich.

5.    W celu uniknięcia wątpliwości, za fikcyjny profil może zostać uznane konto w serwisie Facebook.com, które wykazuje całkowity brak aktywności na tablicy oraz inne zauważalne cechy profilu, które wzbudzą podejrzenia Organizatora. Organizator uprawniony jest do usunięcia Uczestnika z Konkursu bez możliwości odwołania się od tej decyzji.

6.    W przypadku stwierdzenia, że przesłany przez Uczestnika tekst narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Organizator uprawniony jest do usunięcia Uczestnika z Konkursu bez możliwości odwołania się od tej decyzji.

 1. Z Konkursu wykluczone są odpowiedzi wysłane jako wiadomości prywatne i/lub umieszczone na tzw. Tablicy.

 

 

§ 3

Nagrody

 1. Wszystkie Nagrody ufundował Sponsor. Za wydanie nagród odpowiada Sponsor.
 2. W Konkursie przewidziano następujące Nagrody:
 3. 10 x zakupy stroju dla 1 dziecka o wartości 80zł w Sklepie Kiabi Blue City oraz uczestnictwo w pokazie mody Kiabi z okazji Dnia Dziecka w Inca Play, darmowy bilet do Inca Play dla dziecka uczestniczącego w pokazie mody na imprezę z okazji Dnia Dziecka w Inca Play 4 lub 5 czerwca 2016r (w dniu udziału dziecka w pokazie mody).
 4. Uczestnik, który wygra jedną z nagród zobowiązany jest zgłosić się do Sklepu Kiabi, wybrać strój dla dziecka do pokazu mody w granicach ustalonej kwoty 80zł brutto (najpóźniej do dnia w którym odbywa się pokaz mody do godz. 12:00). Wybrany strój zostanie przekazany Uczestnikowi w Inca Play przed rozpoczęciem pokazu mody. Wybrany strój zostaje własnością Uczestnika po zakończeniu pokazu mody.
 5. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w  pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.
 6. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony po zakończeniu Konkursu poprzez informację na Stronie https://www.facebook.com/INCAPLAY.DLA.DZIECI/
 7. Wybór nagród możliwy jest tylko w sklepie „Sponsora” tj. Kiabi Blue City, przy Al. Jerozolimskich 179, 02-222 Warszawa, poziom 0 w dniach 3-5 czerwca. Odbiór nagród możliwy jest tylko w Sali Zabaw „Organizatora” Inca Play.
 8. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, Uczestnik zostaje pozbawiony prawa do Nagrody, a Organizator jest uprawniony do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 9. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostaje pozbawiony prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej wydaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

§ 5

Dane osobowe

 

 1. Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników są Sponsor i Organizator..
 2. Sponsor i organizator oświadczają, że przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926),
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sponsora jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych przechowywanych w siedzibie Sponsora.
 5. Uczestnik przystępując do udziału w konkursie wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku jego i jego dziecka utrwalonego podczas pokazu mody zgodnie z deklaracją którą zobowiązuje się podpisać w dniu pokazu przed przystąpieniem do jego udziału. Wzór deklaracji znajduje stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
22-311-75-11
606-770-098
e-mail: info@incaplay.pl
Al.Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa